Cmentarz moraski

cmentarz rzymskokatolickiej parafii pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela przy ul. Morasko w Poznaniu
Morasko (niem. Nordheim) | Las Moraski | Góra Moraska | rezerwat Meteoryt Morasko
kościół pw. Świętej Trójcy w Morasku (wyburzony w 2017 r.) | parafia rzymskokatolicka w Chojnicy | parafia ewangelicko-unijna w Morasku
dwór Korwin-Bieńkowskich (koniec XVIII w.) | rodzina Douchy | pałac rodziny von Treskow (2. poł. XIX w.)

Fragment mapy WIG z 1933 r. [Obóz Ćwiczebny Biedrusko, P39-S24-A Poznań Północ], unacześnionej w 1949 r. U dołu, kolorem żółtym wskazano cmentarz parafii rzymskokatolickiej przy ul. Morasko; kolorem czerwonym wskazano cmentarze ewangelickie z początku XX w. Za: igrek.amzp.pl.

Polscy mieszkańcy Moraska, od wieków należący do rzymskokatolickiej parafii pw. Ścięcia św. Jana ChrzcicielaChojnicy, do chowania swoich bliskich wykorzystywali chojnicki cmentarz parafialny. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości postanowiono dać odpór kulturowej dominacji niemieckich protestantów, zamieszkujących okoliczne wsie (należących do parafii ewangelicko-unijnej z kościołem w Morasku; niem. Nordheim). W dniu narodowego święta, 3 maja 1925 r. uroczyście odsłonięto figurę Matki Boskiej Królowej Korony Polskiej. Następnie, z inicjatywy katolickich członków lokalnej wspólnoty, wytrwale gromadzących fundusze z publicznych zbiórek, w latach 1930-1931 wzniesiono kaplicę publiczną (pierwotnie jako tzw. „dom katolicki”), przekształconą wkrótce w kościół pomocniczy pw. Świętej Trójcy. Następnie Rada Gminy wskazała parcelę pod założenie nowego cmentarza parafialnego we wsi Morasko.

1 listopada 1937 r. ówczesny proboszcz parafii chojnickiej, zasłużony radca duchowny ks. Stanisław Wężyk (1888-1966), dokonał poświęcenia cmentarza. Następnie odbyła się pierwsza procesja żałobna, zwieńczona „wzruszającym kazaniem” ks. Krügera z Bąblina.
Nowy cmentarz urządzono gospodarską metodą. Usytuowany przy drodze do Poznania, na niewielkim wzniesieniu opadającym w kierunku południowo-wschodnim, został rozplanowany na rzucie prostokąta z krzyżującymi się ścieżkami. Główną aleję, wiodącą od bramy do krzyża cmentarnego, dzielącą cmentarz na czytelne kwatery (w tym dziecięcą), obsadzono lipami (później także sosnami). Całość ogrodzono drucianą siatką. Do dziś zachowała się studnia głębinowa z kołowrotem.

Po II wojnie światowej wezwanie opuszczonej świątyni chojnickiej (wraz z okolicznymi wsiami zajętej przez poligon Biedrusko) przeniesiono na przyznany parafii kościół poewangelicki w Morasku. Kościół pomocniczy Świętej Trójcy zaczęto wówczas wykorzystywać w charakterze kaplicy przedpogrzebowej. Z czasem jednak świątynię opuszczono; nieużytkowana, przez dziesięciolecia ulegała degradacji. W 2017 r., mimo sprzeciwu części mieszkańców oraz lokalnych stowarzyszeń, niszczejący kościół został wyburzony przez proboszcza (bez wymaganych zgód urzędowych!) w atmosferze skandalu, tuż przed objęciem cennego obiektu formalną ochroną konserwatorską.

Na cmentarzu moraskim – którego powierzchnię powiększono do ok. 1,1 ha – znajdują się chronione prawem groby kilkunastu weteranów powstania wielkopolskiego 1918-1919. Istnieją tu także groby wojenne Polaków – mieszkańców Radojewa, Suchego Lasu i Moraska, poległych w potyczkach z Niemcami, przebijającymi się na północ z oblężonej w lutym 1945 r. poznańskiej Cytadeli (byli to milicjanci, którzy 23 i 24 lutego 1945 r. „zginęli na posterunku”, jak głosił napis na starych stelach nagrobnych). Wydzielono też kwaterę dla Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla, których Dom Generalny – centrum życia duchowego i zakonnego – mieści na terenie dworskiego parku. Cmentarz zachował dotąd wiejski charakter.
Według relacji napotkanych na cmentarzu osób, kilka pochówków przeniesiono tu z nieczynnego cmentarza w Chojnicy.

Na początku lat 80. XX w. rozważano konieczność urządzenia na terenie Moraska nowego cmentarza komunalnego dla miasta Poznania (w związku z rozwojem północnych osiedli mieszkaniowych, zagadnienie to określono wówczas jako „podstawowy problem inwestycyjny”; por. „Kronika Miasta Poznania” z 1982, nr 3-4, s. 116.), jednak wskazane do zagospodarowania tereny okazały się podmokłe, a przez to nieprzydatne do tego celu; planu tego ostatecznie nie zrealizowano. Po sprzeciwie mieszkańców w 2013 r. odstąpiono też od pomysłu utworzenia na Morasku tzw. „grzebowiska” dla zwierząt.

Oprac. Paweł Skrzypalik

PORÓWNAJ:

CMENTARZE EWANGELICKIE NA MORASKU

MAUZOLEUM RODZINY DOUCHY W GLINNIE

 1. „Kronika Miasta Poznania”, 2022, nr 2, Radojewo i Morasko.
 2. Chruszczewski R., Zarys historii gminy Suchy Las i jej mieszkańców, Poznań 2010.
 3. Chruszczewski R., Ilustrowane dzieje Gminy Suchy Las, Suchy Las 2019.
 4. Goszczyńska J., Majątki wielkopolskie. Miasto Poznań, seria „Dawne budownictwo folwarczne”, t. VIII, Szreniawa 2004.
 5. Krzyżaniak M., Obraz bitwy o Poznań (1945) w świetle dokumentów i materiałów niemieckich [rozprawa doktorska], Poznań 2014; dostęp: repozytorium.amu.edu.pl.
 6. Kurzawa Z., Kusztelski A., Historyczne kościoły Poznania. Przewodnik, Poznań 2006.
 7. Libicki M., Libicki P., Dwory i pałace wiejskie w Wielkopolsce, Poznań 2005.
 8. Monografia cmentarza parafialnego w Chojnicy, pod red. R. Chruszczewskiego, Suchy Las-Poznań 2022.
 9. Pilarczyk Z., Rewers J., Monografia Gminy Suchy Las, Suchy Las 1991.
 10. Pleskaczyński A., Armia Czerwona w walkach o Poznań w styczniu i lutym 1945 roku. Analiza bezpowrotnych strat osobowych, Warszawa-Poznań 2016; dostęp: WBC.
 11. Sobczak J., Kościoły Poznania, Poznań 2006.
 12. Szafran H., Miasto Poznań i okolica, Poznań 1959.
 13. Wilkaniec A., Stan zachowania i trwałość historycznych układów przestrzennych dawnych wsi i majątków w strukturze Poznania, Poznań 2018.
Fragment niemieckiej fotomapy z lat 1939-1944 (Bildskizze, 3567 Posen-Nord). Kolorem żółtym oznaczono: po lewej - cmentarz ewangelicki przy ul. Krakowiaków i Górali; po prawej - cmentarz ewangelicki przy ul. Poligonowej; u dołu, kolorem zielonym wskazano cmentarz rzymskokatolickiej parafii pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela. Źródło: igrek.amzp.pl.
Cmentarz rzymskokatolickiej parafii pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela przy ul. Morasko w Poznaniu. Zdjęcie z roku 1984, za kartą ewidencyjną cmentarza ze zb. Narodowego Instytutu Dziedzictwa via zabytek.pl.
KOŚCIÓŁ ŚWIĘTEJ TRÓJCY
"Nowy Kurier", 13.06.1931, nr 134, s. 5.
"Kurier Poznański", 12.06.1931, nr 264, s. 7.
"Kurier Poznański", 14.08.1931, nr 370, s. 6.
Opuszczony i zaniedbany kościół Świetej Trójcy na Morasku. Zdjęcie z roku 1994, za kartą ewidencyjną ze zb. Narodowego Instytutu Dziedzictwa via zabytek.pl.
"Nowy Kurier", 02.04.1932, nr 76, s. 10.
"Miesięcznik Kościelny Archidiecezyj Gnieźnieńskiej i Poznańskiej", listopad 1930, nr 11.
"Miesięcznik Kościelny Archidiecezyj Gnieźnieńskiej i Poznańskiej", grudzień 1931, nr 12, s. 6.
Opuszczony i zaniedbany kościół Świetej Trójcy na Morasku. Zdjęcie z roku 1994, za kartą ewidencyjną ze zb. Narodowego Instytutu Dziedzictwa via zabytek.pl.
"Kurier Poznański", 20.10.1936, nr 487, s. 3.
Figura Matki Boskiej Królowej Korony Polskiej z lat powojennych, u zbiegu ul. Jaśkowiaka i Lewandowskiego. Starszą figurę (odsłoniętą w 1925 r.) zniszczyli Niemcy podczas okupacji. Fot. P. Skrzypalik; wrzesień 2022 r.
"Kurier Poznański", 04.07.1933, nr 299, s, 6.
Poewangelicki kościół z początku XX w., obecnie świątynia parafii moraskiej. Fot. P. Skrzypalik; lipiec 2021 r.
Głaz pamiątkowy przed kościołem moraskim. Fot. P. Skrzypalik; lipiec 2021 r.
"Ilustracja Polska", 22.11.1931, nr 60, s. 13.
error: Nie kopiuj, udostępnij! Masz pytania? Napisz do mnie: skrzypalik@e-lapidarium.pl
Scroll to Top
Skip to content