Puszczykowo: cmentarze ewangelickie

starszy cmentarz przy ul. Nadwarciańskiej na Niwce
młodszy cmentarz przy ul. Parkowej

Puszczykowo (niem. Unterberg, Neu Puszczykowo) | miasto-ogród | podpoznańskie letnisko | landhausy | Wielkopolski Park Narodowy
Stare Puszczykowo (niem. Oberberg, Alt Puszczykowo) | Puszczykówko (niem. Puschkau) | Niwka (niem. Nifke) | Góra Ludwika (niem. Ludwigsberg)
parafia ewangelicka w Krośnie (niem. Altkirch)

Fragment kolejnego wydania niemieckiej mapy topograficznej z lat 80. XIX w. [Messtischblatt 3767 (alt. 2064) Moschin], unacześnionej w 1940 r. U dołu, kolorem czerwonym wskazano starszy cmentarz ewangelicki przy ul. Nadwarciańskiej na Niwce. Cmentarz przy obecnej ul. Parkowej, oznaczony kolorem zielonym, zaczęto oznaczać w edycji mapy z roku 1911 (edycja z roku 1906 cmentarza ewangelickiego przy ul. Parkowej nie wskazywała...). Za: igrek.amzp.pl.
Kolorem żółtym wskazano cmentarz parafii rzymskokatolickiej (założony na początku lat 30. XX w.); kolorem zielonym - cmentarz ewangelicki przy ul. Parkowej. Fragment niemieckiej fotomapy z 1943 r. (Bildplan 3767 Moschin). Za: igrek.amzp.pl.
Starszy z dwóch puszczykowskich cmentarzy ewangelickich - na Niwce przy ul. Nadwarciańskiej. Fragment niemieckiej fotomapy z 1943 r. (Bildplan 3767 Moschin). Za: igrek.amzp.pl.

W granicach administracyjnych Puszczykowa zachowały się relikty dwóch cmentarzy ewangelickich: starszego – przy ul. Nadwarciańskiej oraz młodszego – przy ul. Parkowej. Oba zostały wpisane do gminnej ewidencji zabytków; oba są też ujęte w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego (pocmentarne działki stanowią mienie komunalne). Uwzględniając znaczenie dawnych cmentarzy jako dziedzictwa kulturowego Puszczykowa, zapisy o ich zachowaniu powtarzały kolejne Gminne programy opieki nad zabytkami. Ochronę krajobrazu dopełniają przepisy związane z funkcjonowaniem Wielkopolskiego Parku Narodowego.

Cmentarzami zarządzała parafia ewangelicka w Krośnie (gm. Mosina; niem. Altkirch), do której należeli protestanci żyjący w osadach tworzących dziś miasto Puszczykowo. Po zakończeniu II wojny światowej roszczenia do mienia pozostałego po protestantach („oddanie w zarząd porzuconego majątku byłego ewangelickiego zboru ze wszystkimi budynkami i gruntami należącymi do tego zboru”) zgłosiła parafia rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja w Mosinie (faktycznie poewangelicka świątynia w Krośnie długo służyła jako kościół filialny mosińskiej parafii). Sprawę uregulowano częściowo dopiero w marcu 1989 r., ale już na korzyść nowej parafii rzymskokatolickiej w Krośnie (gdzie od 1979 r. istnieje parafia pw. Matki Boskiej Częstochowskiej, wydzielona z parafii mosińskiej).

 • Starszy cmentarz ewangelicki w Puszczykowie. Zlokalizowany przy ul. Nadwarciańskiej na Niwce (niem. Nifke; ob. południowo-wschodnia część Puszczykowa).

Na miejscu opustoszałej po wojnach północnych wsi Niwka (której dzieje ściśle związane są z historią lokacji Mosiny) założono osadę Niwka Olędry. Na tutejszym cmentarzu, który na mapach pojawił się w 1. połowie XIX w., chowano potomków olędrów, którzy na te tereny przybyli w latach 70. XVIII w. oraz rodziny osadników z Badenii-Wirtembergii, którzy zasiedlili kolonię Ludwigsberg (Góra Ludwika) na początku dziewiętnastego stulecia – pośród nich mogli być potomkowie francuskich hugenotów. Kolejna fala niemieckich osadników dotarła do Puszczykowa na przełomie lat 20. i 30. XIX w. i to zapewne wówczas zaczęto wykorzystywać miejsce pochówku w kolonii Niwka.
Na uporządkowanym kilka lat temu cmentarzu zachowało się kilkanaście nagrobków (głównie betonowych obramowań), w tym stela Ferdinanda Kutznera (1841-1920) oraz jego małżonki (lub krewnej?) W. z d. Reich (1836-1873). Przez większą część roku zasłania je bujna zieleń: okazałe dęby ocieniają konwalie, barwinek, bluszcz i robinię akacjową – rośliny charakterystyczne dla dawnych cmentarzy protestanckich. Nekropolia została obwiedziona ogrodzeniem z bali drewnianych oraz oznaczona kamieniem z inskrypcją upamiętniającą dawnych mieszkańców Niwki. Nie przetrwała tablica informacyjna; obok pewnych merytorycznych nieścisłości, zawierała ona informację, jakoby w roku 1980 na cmentarzu przy ul. Nadwarciańskiej pochowano mieszkankę Niwki. Przy pochówku tym asystować miał proboszcz poznańskiej parafii luterańskiej.

Pewnym jest, iż na cmentarzu przy ul. Nadwarciańskiej na wieczny spoczynek złożono mieszkańca Niwki, architekta miasta Poznania, Fritza Pfannschmidta (1873-1910), jednak dokładna lokalizacja jego grobu nie została dotąd ustalona (nagrobek nie zachował się?) – o tym fakcie przypomnieli ostatnio lokalni przewodnicy i regionaliści, Robert Kiszkurno i Maciej Krzyżański, a przed nimi – znany gawędziarz, Sławomir Leitgeber (1921-2010).

 • Młodszy cmentarz ewangelicki w Puszczykowie. Zlokalizowany przy ul. Parkowej, na granicy Starego Puszczykowa (niem. Alt Puszczykowo, Oberberg), [Nowego] Puszczykowa (niem. Neu Puszczykowo, Unterberg), Góry Ludwika (niem. Ludwigsberg) i Puszczykówka (niem. Puschkau). Od cmentarza parafii rzymskokatolickiej (z początku lat 30. XX w.) oddziela go uczęszczana droga gruntowa – ul. Jana Deierlinga. 

Cmentarz założono na przełomie pierwszej i drugiej dekady XX wieku*. Najprawdopodobniej nie był użytkowany po 1945 r., choć wydaje się, że część zasiedziałych niemieckich rodzin pozostała po zakończeniu II wojny światowej w Puszczykowie i z czasem uległa asymilacji (ich nazwiska pojawiają się na pobliskim cmentarzu parafii rzymskokatolickiej).
Opuszczony przed laty cmentarz został niedawno wstępnie uporządkowany. Zachowane mogiły porasta barwinek, bluszcz i konwalie, którym do niedawna towarzyszyły nieliczne tuje – roślinność charakterystyczna dla protestanckich nekropolii. Czytelna jest aleja na osi północ-południe, a także szpalery graniczne, formowane głównie z nasadzeń sosny oraz akacji i dębu. Przetrwały do dziś betonowe słupy – pozostałość ogrodzenia z drucianej siatki.
Powojenne dewastacje (najprawdopodobniej z lat 60. XX w.) ominęły kilka betonowych nagrobków (m.in. rodzin Anders i Kaldenbach) oraz wydzieloną kwaterę dziecięcą w południowo-wschodniej części cmentarza. Północny fragment pocmentarnej działki, gdzie mogiły nie są widoczne (co zarazem nie wyklucza istniejących tam pochówków!), kwalifikuje się do przekształcenia w niewielki zieleniec. Istniejące w części południowej cmentarza nagrobki i mogiły, wraz z aleją oraz charakterystyczną roślinnością zadarniającą, powinny zostać zachowane w niezmienionej postaci, a także przynajmniej raz w roku być pielęgnowane z udziałem lokalnych wolontariuszy. Zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dopuszczają utworzenie w tym miejscu lapidarium.

_____________

* Cmentarz nie został oznaczony na niemieckiej mapie topograficznej z 1906 r.; pojawia się dopiero na mapie unacześnionej w 1911 r.

Oprac. Paweł Skrzypalik

PORÓWNAJ:

 1. „Kronika Miasta Poznania”, 2016, nr 3, Puszczykowo. Podpoznańskie letnisko.
 2. Anders P., Kasprzak K., Raszka B., Wielkopolski Park Narodowy, „Wielkopolska Biblioteka Krajoznawcza”, nr 25, Poznań 1999. Dostęp: WBC.
 3. Brożek A., Niemcy zagraniczni w polityce kolonizacji pruskich prowincji wschodnich (1886-1918), Poznań 1989.
 4. Hauser P., Kolonista niemiecki na ziemiach polskich w XIX i XX wieku. Mit i rzeczywistość, Poznań 1994.
 5. Jakóbczyk W., Pruska Komisja Osadnicza 1886-1919, Poznań 1976. Dostęp: WBC.
 6. Jakóbczyk W., Kolonizatorzy i hakatyści, Poznań 1989. Dostęp: WBC.
 7. Kiec O., Protestantyzm w Poznańskiem 1815-1918, Warszawa 2001.
 8. Kiec O., Historia protestantyzmu w Poznaniu od XVI do XXI wieku, Poznań 2015.
 9. Kiec O., Parafie ewangelickie w Wielkopolsce w XIX-XXI wieku. Historia, tożsamość i polityka pamięci na polsko-niemieckim pograniczu, Poznań 2021.
 10. Kronika Publicznej Szkoły Powszechnej w Puszczykowie (1945-1972), „Puszczykowo wczoraj i dziś”, z. 2, Puszczykowo 2008. Dostęp: WBC.
 11. Ludwik M., Dzieje Związku Harcerstwa Polskiego w Puszczykowie 1932-1950, „Puszczykowo wczoraj i dziś”, z. 4, Puszczykowo 2012. Dostęp: WBC.
 12. Łojko J., Stępień J., Zarys dziejów Mosiny i okolic (do 1945 r.), Mosina 1992.
 13. Madej L., Towarzystwo Gimnastyczne Sokół w Puszczykowie, „Puszczykowo wczoraj i dziś”, z. 3, Puszczykowo 2010. Dostęp: WBC.
 14. Malepszak S., Luboń i okolice. Dzieje osadnictwa i dziewięciu parafii, Luboń 2002.
 15. Nim całkowicie znikną. Cmentarze ewangelickie w powiecie poznańskim, wyd. drugie, poprawione i uzupełnione, pod red. J. Kołackiego, Poznań 2021.
 16. Przybysz A., Puszczykowo. Miasto-ogród, Puszczykowo 2007.
 17. Puszczykowo dawniej. Widokówki ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu, Stowarzyszenie Przyjaciół Puszczykowa, 2007.
 18. Rusiński W., Osady tzw. „olędrów” w dawnym woj. poznańskim, Kraków 1947.
 19. Szafran H., Miasto Poznań i okolica, Poznań 1959.
 20. Szczepaniak I., Dzieje Ziemi Lubońskiej. Historia Lasku, Lubonia i Żabikowa od czasów najdawniejszych do utworzenia miasta, Luboń 2018.
 21. Wodziczko A., Wielkopolski Park Narodowy w Ludwikowie pod Poznaniem, Kraków 1929. Dostęp: WBC.
 22. Wodziczko A., Utworzenie rezerwatów w Puszczykowie i Ludwikowie pod Poznaniem, Warszawa 1933. Dostęp: WBC.
 23. Wodziczko A., Na drodze do realizacji Wielkopolskiego Parku Narodowego | Sur la voie de la réalisation du Parc National de la Grande Pologne, Ochrona Przyrody, 1935. Dostęp: Polona.
"Słownik geograficzny Królestwa Polskiego", t. IX, Warszawa 1888, s. 317.
"Słownik geograficzny Królestwa Polskiego", t. VII, Warszawa 1886, s. 164.
Kościół ewangelicki w Krośnie, gm. Mosina (budowany w latach 1779-1871) - parafia puszczykowskich protestantów; obecnie świątynia rzymskokatolicka pw. Matki Boskiej Częstochowskiej. Za: parafiakrosno.pl.
Zarys historii parafii ewangelickiej w Krośnie (do końca XIX w.); źródło: A. Werner, "Geschichte der evangelischen Parochien in der Provinz Posen", Lissa 1904, s. 166-168.
Starszy cmentarz ewangelicki w Puszczykowie
Fragment pruskiej mapy topograficznej Urmesstischblatt z początku lat 30. XIX wieku; cmentarz ewangelicki przy ul. Nadwarciańskiej oznaczono kolorem czerwonym. Źródło: Staatsbibliothek zu Berlin.
"Orędownik", 12.05.1910, nr 108, s. 2.
"Posener Tageblatt", 10.04.1910, nr 213, s. 8
Młodszy cmentarz ewangelicki w Puszczykowie
error: Nie kopiuj, udostępnij! Masz pytania? Napisz do mnie: skrzypalik@e-lapidarium.pl
Scroll to Top
Skip to content