Miłostowo: lapidarium oraz kwatera żydowska z grobami wojennymi

Lapidarium oraz kwatera żydowska na Cmentarzu Komunalnym nr 1 w Poznaniu (Miłostowo); stan z wiosny 2023 r.

Kilkusetletnie dzieje gminy żydowskiej w Poznaniu znalazły nader skromne podsumowanie w postaci wydzielonej kwatery cmentarnej, urządzonej na Miłostowie.
W pięciu zbiorowych mogiłach złożono szczątki 1008 Żydów – ofiar terroru hitlerowskiego. W ich sąsiedztwie znajduje się sześć indywidualnych pochówków, w tym grób Izraela Straubera (1889-1947), przewodniczącego Okręgowego Komitetu Żydowskiego w Poznaniu. Tę część kwatery zaczęto organizować podczas powojennej akcji ekshumacji ofiar i komasacji pochówków; zakończono w roku 1958. Opiekę nad zbiorowymi mogiłami objął wówczas Wojewódzki Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.

W 1993 roku, z inicjatywy Andrzeja Beryta (1938-2021), ówczesnego dyrektora Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie, z fragmentów nieociosanych kamiennych nagrobków ułożonych w kształt menory (według projektu Ryszarda Skupina), stworzono lapidarium w sąsiedztwie mogił zbiorowych. Na pozbawionych zdobień macewach (najstarsza z lat 80. XVIII w.) zachowały się czytelne, hebrajskie napisy. Nagrobki te pochodzą z dawnego cmentarza żydowskiego, istniejącego od początku XIX w. na terenie zajmowanym obecnie przez pawilony wystawowe Międzynarodowych Targów Poznańskich przy ul. Głogowskiej i Śniadeckich. Likwidację części nadziemnej tego kirkutu rozpoczęto podczas okupacji niemieckiej, jednak usunięto wówczas jedynie nagrobki, które częściowo powtórnie wykorzystano m.in. podczas wymiany nawierzchni poznańskich ulic (np. Czartoria, Tylne Chwaliszewo). Innymi słowy: nie dokonano ekshumacji, zatarto jedynie pierwotny układ przestrzenny żydowskiej nekropolii. Stąd podczas prac modernizacyjnych wykonywanych przez MTP na obszarze dawnego kirkutu ujawniano ludzkie szczątki (m.in. na początku lat 90. XX w.), które powtórnie grzebano opodal żydowskich mogił zbiorowych na Miłostowie, w miejscu w którym staraniem Andrzeja Beryta powstało później lapidarium…

Zbiorowe mogiły żydowskich ofiar terroru zlokalizowane na Miłostowie mają obecnie status grobownictwa wojennego, chronionego prawem. Znajdują się pod opieką Wojewody Wielkopolskiego (sprawuje ją w imieniu Państwa Polskiego). Kwatera żydowska wraz z lapidarium zostały zrewaloryzowane na przełomie 2022 i 2023 roku przez administratora cmentarza; prace sfinansował Wojewoda, a ich zakres uzgodniono z Naczelnym Rabinem Polski. Jednocześnie, dzięki kwerendzie archiwalnej zdołano ustalić tożsamość niemal połowy zamęczonych i zamordowanych osób pochodzenia żydowskiego, pochowanych w tym miejscu (odnaleziony wykaz obejmuje dane personalne 470 osób, tj. imiona, nazwiska, daty urodzenia). Są to szczątki Żydów więzionych w obozie w Nekli i tam zmarłych oraz szczątki ofiar poznańskich obozów pracy przymusowej, pochowanych na cmentarzu parafialnym na Górczynie i przy ul. Samotnej w Poznaniu (trafiły na Miłostowo w 1950 r.). Jesienią 2023 r. z inicjatywy Wojewody Wielkopolskiego na obszarze kwatery staną granitowe tablice, zawierające ustalone personalia ofiar. Pojawi się również charakterystyczna tablica historyczna Systemu Informacji Miejskiej, sfinansowana przez Urząd Miasta.

Kwatera żydowska wraz z lapidarium na Miłostowie nie są jedynym świadectwem wielowiekowej obecności Żydów w mieście nad Wartą. Za doniosłe wydarzenie w najnowszych dziejach gminy żydowskiej w Poznaniu uznać należy otwarcie lapidarium w czerwcu 2008 r., na skrawku terenu dawniej zajmowanym przez cmentarz żydowski przy ul. Głogowskiej na MTP.

Oprac. Paweł Skrzypalik
Tekst poprawiony i uzupełniony. Pierwotna jego wersja ukazała się na stronie cmentarze-poznania.pl.

Za cenne sugestie oraz materiały udostępnione z rodzinnego archiwum serdecznie dziękuję Heidi Beryt.

PORÓWNAJ:

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM CMENTARZA

NECROPOLIS: WYSZUKIWARKA CMENTARNA

"Kronika Wielkopolski", 1993, nr 3 (66), s. 143-144.
"Spotkania z Zabytkami", 1994, nr 8 (90), s. 47.
Andrzej Beryt (1938-2021)
Muzealnik, pomysłodawca lapidarium przy kwaterze żydowskiej na Miłostowie

Wieloletni dyrektor Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie; z pasją zajmował się upamiętnieniem ofiar i dokumentowaniem wydarzeń w Wielkopolsce podczas okupacji niemieckiej. Organizował wystawy oraz spotkania z byłymi więźniami i przedstawicielami organizacji kombatanckich. Kierował pracami związanymi ze zbieraniem i inwentaryzacją dokumentów oraz propagowaniem wiedzy o II wojnie światowej poprzez publikacje i międzynarodowe spotkania z młodzieżą. Muzeum zajmowało się także dokumentowaniem losów żydowskich więźniów osadzonych w 140 obozach pracy przymusowej na terenie Wielkopolski. 

Andrzej Beryt odnalazł i zabezpieczył macewy – żydowskie nagrobki – lub ich fragmenty, które po zniszczeniu cmentarza żydowskiego przy ul. Głogowskiej były używane przez Niemców do robót budowlanych na terenie Poznania. Macewy przetransportował do Muzeum, gdzie zostały poddane badaniom i konserwacji. W 1993 r., w 50. rocznicę wybuchu powstania w Getcie Warszawskim, zainicjował założenie z części tych macew pomnika-lapidarium przy kwaterze żydowskiej na cmentarzu miłostowskim. Pomnik został wykonany według projektu poznańskiego artysty-rzeźbiarza Ryszarda Skupina. Macewy zostały postawione na planie menory – siedmioramiennego świecznika; aranżacja odwołuje się także do innych symboli judaistycznych. 

W 1983 r. na terenie Muzeum wzniesiono pomnik ku pamięci Żydów pracujących przy budowie autostrady w latach 1941-1943; granit podarował Andrzej Beryt. Był też zaangażowany w budowę pomnika Ofiar Obozu Pracy dla Żydów w Poznaniu przy dawnym stadionie miejskimJako sekretarz Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Poznaniu (1991-1996) koordynował i realizował wiele zadań związanych z upamiętnianiem postaci i wydarzeń historycznych – np. w 1992 r. uroczystości upamiętniających Tysięczną Rocznicę Śmierci Mieszka I. Był członkiem (1984-1986) i starszym specjalistą (1986-1990) Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich, dla której opracował dokumenty dotyczące eksterminacji Żydów na podstawie zbiorów Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie.

Pracę muzealnika zaczął w 1976 r. w Muzeum Ruchu Robotniczego im. Marcina Kasprzaka w Poznaniu. Już wtedy jego zadania obejmowały gromadzenie, opracowanie i zainwentaryzowanie zbiorów i dokumentacji dotyczącej martyrologii więźniów Fortu VII w Poznaniu i obozu w Żabikowie oraz tworzenie placówek muzealnych w Forcie VII i byłym obozie w Żabikowie wraz z przygotowaniem koncepcji stałych ekspozycji. Realizację zadań ułatwiało mu wszechstronne wykształcenie (technikum budowlano-drogowe, ukończone studium historii sztuki na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu i podyplomowe studium muzeologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie) oraz doświadczenie zawodowe w różnych poznańskich placówkach: w Instytucie Technologii Drewna, w Przedsiębiorstwie Robót Kolejowych, w Państwowej Pracowni Konserwacji Zabytków na terenie województw poznańskiego i zielonogórskiego oraz w Pałacu Kultury (obecnie Centrum Kultury ZAMEK).

Andrzej Beryt – w latach 1982-2009 dyrektor Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie – był inicjatorem wielu nowatorskich działań, a także współtwórcą i aktywnym członkiem wielu stowarzyszeń. Był człowiekiem życzliwym, otwartym, oczytanym i bardzo towarzyskim. Głęboko wierzył, że przez edukację można kształtować ludzkie postawy i zapobiegać rozpowszechnianiu antysemityzmu i rasizmu.
Pochodząc z zasymilowanej rodziny żydowskiej, stworzył w 1990 r. Towarzystwo Polsko-Żydowskie w Poznaniu. W 1996 r. został dyrektorem poznańskiej filii Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Katowicach, a w 1998 r. wiceprzewodniczącym założonej przez siebie Izraelickiej Niezależnej Gminy Wyznaniowej w Poznaniu (rozwiązanej z inicjatywy Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej w 2014 r.).


Zmarł 6 stycznia 2021 r.; został pochowany w pobliżu wojennej kwatery żydowskiej na cmentarzu Miłostowo – w wyniku braku czynnej kwatery lub nekropolii żydowskiej w Poznaniu.
Został nagrodzony m.in. odznaką honorową za zasługi w rozwoju województwa poznańskiego (1979), odznaką honorową miasta Poznania (1980) i odznaką honorową za zasługi w rozwoju województwa zielonogórskiego (1984). Pośmiertnie został uhonorowany Nagrodą Specjalną w konkursie na Wydarzenie Muzealne Roku w Wielkopolsce „Izabella” (2019-2020) za wybitny wkład w rozwój Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie i popularyzację wiedzy na temat II wojny światowej.

Oprac. Heidi Beryt

"Głos Wielkopolski", 31.07.1948, nr 208, s. 4.
error: Nie kopiuj, udostępnij! Masz pytania? Napisz do mnie: skrzypalik@e-lapidarium.pl
Scroll to Top
Skip to content