Stok Cytadeli: groby powstańców styczniowych 1863-1864 na Cmentarzu Garnizonowym

Groby powstańców styczniowych 1863-1864 na Cmentarzu Garnizonowym na Cytadeli, porządkowane z okazji Dnia Wojska Polskiego przez dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 65 w Poznaniu; październik 1963 r. (setna rocznica powstania styczniowego). Ze zbiorów prywatnych udostępniła A. Swiderska via fb/Poznań w czasach PRL i nie tylko.

W okresie międzywojennym zmarłych w Poznaniu weteranów 1863 r. najczęściej chowano w kwaterze V (piątej) Cmentarza Garnizonowego na stoku Cytadeli. Postulowano utworzenie w tym miejscu swoistego mauzoleum uczestników powstania styczniowego. W lipcu 1938 r. zewidencjonowano tu 31 grobów* powstańców styczniowych; liczba ta zgadza się ze stanem z czerwca 2021 r., kiedy wykonałem zamieszczone niżej zdjęcia in situ.

Zwartą grupę stanowią groby powstańców styczniowych 1863 r. Druga Rzeczpospolita nie zapomniała o ich poświęceniu i grupa ta – już wówczas nielicznych starców – miała się całkiem nieźle. Weterani 1863 r. otrzymali specjalny dodatek pieniężny, honorowe stopnie oficerskie, uprawnienia do wojskowej opieki medycznej, a nawet Krzyże Walecznych czy Virtuti Militari. Wyróżniali się kombatanckim mundurem, a salutować im zobowiązani byli wszyscy wojskowi – od szeregowca po marszałka. (…) przysługiwał im wojskowy pochówek na Cmentarzu Garnizonowym i z czasem miejsce to stało się swoistym pomnikiem powstania styczniowego w Poznaniu. Groby tych czcigodnych starców odnowiono z okazji setnej rocznicy wybuchu powstania styczniowego w 1963 r. Wówczas też zniszczone krzyże zastąpiono stelami o wyróżniającym się, pięciobocznym kształcie. –  pisał prof. Wiesław Olszewski w 2008 r.

Źródło: W. Olszewski, Cmentarze na stokach poznańskiej Cytadeli, Poznań 2008, s. 117.

Współczesne badania nad losami mogił powstańczych, przetrwałych do dziś na cmentarnym stoku Cytadeli, zainicjował zespół historyków, pracujący pod kierunkiem prof. Wiesława Olszewskiego. W monumentalnym, wydanym w 2008 r. dziele tego poznańskiego historyka pt. „Cmentarze na stokach poznańskiej Cytadeli”, zamieszczono tabele z informacjami (o zmarłych), zebranymi na podstawie badań terenowych i kwerend archiwalnych. Jednak dostrzeżono wówczas jedynie część błędów zawartych w inskrypcjach, umieszczonych na stelach nagrobnych z 1963 r.

Przed 150. rocznicą powstania styczniowego, nagrobki weteranów poddano czyszczeniu i konserwacji. W roku jubileuszowym (2013 r.), na łamach „Głosu Wielkopolskiego” ukazała się seria krytycznych artykułów autorstwa red. Krzysztofa M. Kaźmierczaka. Dziennikarz, wytykając urzędnikom (m.in. zarządcy cmentarza) wieloletnie zaniedbania, podniósł problem zupełnie nieczytelnych inskrypcji oraz licznych błędów w nazwiskach i datach utrwalonych na nagrobkach. Mimo gorliwych zapewnień urzędników, przewidujących rychłą zmianę stanu rzeczy, wykonano wówczas jedynie niepełną kwerendę w archiwum poznańskiego Urzędu Stanu Cywilnego. Na tej podstawie wprowadzono zmiany do miejskiej wyszukiwarki cmentarnej. Nie doszło jednak do korekty napisów na pięciobocznych stelach, ustawionych na grobach powstańców; należy przypuszczać, iż – słuszna przecież! – inicjatywa nie została zrealizowana z powodów budżetowych oraz trudności w rozpoznaniu podmiotu inicjującego i finansującego.

W czerwcu 2021 r., po konsultacji problemu z Wydziałem Kultury UMP, w związku z nadchodzącą 160. rocznicą powstania styczniowego, przystąpiłem do próby weryfikacji treści inskrypcji umieszczonych na nagrobkach weteranów 1863 r. W tym celu wykorzystałem wyniki kwerendy w USC z 2013 r. oraz rezultaty kwerendy uzupełniającej w APP z lipca 2021 r. (dostęp do aktów zgonu). W ustaleniu dat rocznych urodzenia przydatne okazały się Roczniki oficerskie. Niestety, w wielu przypadkach trudno wskazać wiarygodną datę dzienną czy miesięczną narodzin i śmierci. Odnalezione zapisy metrykalne stoją w sprzeczności nie tylko z danymi umieszczonymi na nagrobkach, ale i z prezentowanymi w literaturze przedmiotu (również tej, posiadającej walor historiograficzny) czy w nekrologach (zlecanych do druku tuż po śmierci). Wprawdzie dane zawarte w Kartotece ewidencji ludności miasta Poznania z lat 1870-1931 przynoszą konkretne odpowiedzi, wydaje się jednak, iż koniecznym będzie w przyszłości porównanie ich z treścią aktów urodzenia, jeśli takowe zachowały się w archiwach (rozporoszonych na terenie Polski – większość weteranów pochodziła spoza Poznania).

W roku 2022 poznański odział IPN poszerzył zakres zgromadzonych informacji na temat weteranów pochowanych w kwaterze V Cmentarza Garnizonowego, o dane zaczerpnięte z parafialnych ksiąg urodzeń – w ten sposób udało się zweryfikować 21 zapisów.

Obecnie groby weteranów powstania styczniowego 1863 r. – na mocy Ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski – objęte są opieką Państwa Polskiego; figurują w Ewidencji grobów weteranów walk o wolność i niepodległość Polski, prowadzonej przez Instytut Pamięci Narodowej.

ℹ️ U dołu strony zamieściłem tabelę, zawierającą wszystkie zebrane w latach 2021-2023 dane personalne weteranów 1863 ⤵️

We wrześniu 2021 r. złożyłem petycję do Dyrektora Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie, p. dr. Adama Siwka, wnosząc o wymianę nagrobków w kwaterze V Cmentarza Garnizonowego na stoku poznańskiej Cytadeli. Do moich postulatów zawartych w petycji (por. niżej) IPN w Warszawie odniósł się pozytywnie, zadanie delegując do oddziału poznańskiego.
Wiosną 2022 r., z inicjatywy Wojciecha Labudy, Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów ds. ochrony miejsc pamięci, odbyła się wizja lokalna na stoku Cytadeli z udziałem przedstawicieli Urzędu Miasta Poznania (Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków, Zarząd Zieleni Miejskiej, Wydział Kultury), Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu (Wydział Polityki Społecznej), pracowników poznańskiego IPN (Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa) oraz strony społecznej, reprezentowanej przez członków stowarzyszeń oraz Cyfrowe Lapidarium Poznania. Zdecydowano o wymianie nagrobków weteranów 1863 r.

W październiku 2023 r. przystąpiono do realizacji projektu autorstwa p. prof. Konstancji Pleskaczyńskiej. Konserwacji poddano stare nagrobki sąsiadujące z grobami weteranów, w tym okazały pomnik nagrobny kapitana Czesława Pobóg-Prusinowskiego. Nowe nagrobki weteranów powstania styczniowego wykonano ze szwedzkiego granitu (Bohus Grey). Całość przedsięwzięcia sfinansowana została z budżetu Instytutu Pamięci Narodowej (oddział w Poznaniu oraz w Warszawie).

_____________

* Według danych, zgromadzonych w 1938 r. przez poznański oddział Polskiego Towarzystwa Opieki nad Grobami Bohaterów, na poznańskich nekropoliach doliczono się 84 grobów powstańców styczniowych, w tym 31 na Cmentarzu Garnizonowym. Najwyraźniej, wskazana wówczas liczba uwzględnia jedynie groby weteranów 1863 r., zlokalizowane w kwaterze V (CG-V), gdzie miał miejsce ostatni uroczysty pochówek powstańca styczniowego w Poznaniu; było to pogrzeb Aleksandra Cieleckiego w 1937 r. Tymczasem, w okresie międzywojennym na cmentarnym stoku Cytadeli, pośród pochówków garnizonowych wskazać należy również groby innych uczestników zrywu z lat 1863-1864: Zygmunta Dzierżanowskiego (zm. w 1931 r.; pochowany na „cmentarzu wojskowym”, następnie przeniesiony na Cmentarz Łyczakowski we Lwowie), Ignacego Przybyszewskiego (zm. w 1928 r.; pochowany na Cmentarzu Garnizonowym; mogiła nie zachowała się). Przetrwał, choć w fatalnym stanie, grób Kazimierza Pułaskiego (zm. w 1926 r.; pochowany na cmentarzu starogarnizonowym. Po wojnie, wraz z małżonką przeniesiony do kwatery III Cmentarza Garnizonowego). Reasumując powyższe: na polskim Cmentarzu Garnizonowym do dziś zachowały się przynajmniej 32 groby weteranów 1863 r.; z krajobrazu zniknęły dwie mogiły powstańcze.

Wykaz powstańczych mogił, zlokalizowanych na stoku Cytadeli, uzupełnić należy nazwiskiem Stanisława Wiśniewskiego, w 1917 r. pochowanego w grobie rodzinnym na cmentarzu staroparafialnym św. Wojciecha.

Oprac. Paweł Skrzypalik

Podziękowania za merytoryczne wsparcie zechcą przyjąć: p. Rafał Ratajczak (Wydział Kultury UMP), p. prof. Krzysztof Stryjkowski, zastępca dyrektora Archiwum Państwowego w Poznaniu, p. Naczelnik Wojciech Chałupka oraz pracownicy Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Poznaniu.

PORÓWNAJ:

-> LISTA WETERANÓW XIX-WIECZNYCH WALK O NIEPODLEGŁOŚĆ, POCHOWANYCH W POZNANIU

-> GROBY WETERANÓW 1863 R. NA CMENTARZU JEŻYCKIM

-> GROBY WETERANÓW 1863 R. NA CMENTARZU GÓRCZYŃSKIM 

-> GROBY WETERANÓW 1863 R. NA CMENTARZU BOŻEGO CIAŁA 

Petycja z 2021 r. do Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie w sprawie wymiany nagrobków weteranów

Nowy Cmentarz Garnizonowy: groby weteranów walk narodowowyzwoleńczych

Lista uczestników dziewiętnastowiecznych powstań narodowych, pochowanych na nowym (polskim) Cmentarzu Garnizonowym na stoku Cytadeli w Poznaniu.
Nazwiska weteranów wstępnie uszeregowano według numeracji kwater i grobów.
Uczestnik powstaniaNazwisko, imięData urodzeniaData śmierciData pogrzebuStatus grobu | Uwagi
1863-1864(Kostro-)Pułaski, Kazimierz Ferdynand19 stycznia 18465 stycznia 19268 stycznia 1926Istnieje: CG-III-22
1863-1864(Zaremba-)Cielecki, Aleksander16 lipca 184918 października 193721 października 1937Istnieje: CG-V-264
1863-1864Michalski, Michał19 lipca 184717 listopada 193522 listopada 1935Istnieje: CG-V-265
1863-1864Mańkowski, Ignacy2 sierpnia 184326 sierpnia 193429 sierpnia 1934Istnieje: CG-V-266
1863-1864Czerkawski, Walenty14 lutego 184620 lipca 193523 lipca 1935Istnieje: CG-V-267
1863-1864Koprucki, Melchior28 grudnia 183512 lutego 193415 lutego 1934Istnieje: CG-V-268
1863-1864Massalski, Jan23 października 184419 sierpnia 193221 sierpnia 1932Istnieje: CG-V-269
1863-1864Nowicki, Michał21 września 18445 kwietnia 19328 kwietnia 1932Istnieje: CG-V-271
1863-1864Lutostański, Stefan2 września 184626 maja 193029 maja 1930Istnieje: CG-V-321
1863-1864Sikorski, Piotr27 maja 184527 października 192930 października 1929Istnieje: CG-V-322
1863-1864Nowakowski, Wojciech Jerzy22 marca 184521 maja 192224 maja 1922Istnieje: CG-V-323
1863-1864Wierzbowski, Ignacy4 lutego 184025 stycznia 192830 stycznia 1928Istnieje: CG-V-324
1863-1864Szukalski, Paweł Felicjan lub Feliks9 czerwca 183318 kwietnia 192721 stycznia 1927Istnieje: CG-V-325
1863-1864Frąckowiak, Mikołaj19 lutego 18432 października 19236 października 1923Istnieje: CG-V-326
1863-1864Dykierski, Stanisław27 marca 184616 września 193019 września 1930Istnieje: CG-V-330
1863-1864Zadorski, Leon11 czerwca 18424 lipca 19298 lipca 1929Istnieje: CG-V-331
1863-1864Mizgalski, Józef8 kwietnia 184515 lutego 192718 lutego 1927Istnieje: CG-V-332
1863-1864Wąsikiewicz, Karol11 listopada 184212 marca 193116 marca 1931Istnieje: CG-V-333
1863-1864Maciejewski, Stanisław8 maja 184428 lutego 19263 marca 1926Istnieje: CG-V-334
1863-1864Dobrowolski, Ludwik24 sierpnia 184315 marca 192519 marca 1925Istnieje: CG-V-335
1863-1864Splettstoesser, Jan Bonawentura22 października 184516 sierpnia 192419 sierpnia 1924Istnieje: CG-V-336
1863-1864Osiński, Tomasz21 grudnia 183524 października 192327 października 1923Istnieje: CG-V-337
1863-1864Dębny, Konstanty9 maja 184518 marca 192420 marca 1924Istnieje: CG-V-338
1863-1864Jeleniewicz, Stanisław28 kwietnia 184528 marca 19241 kwietnia 1924Istnieje: CG-V-339
1863-1864Wojciechowski, Jan15 czerwca 18362 kwietnia 19235 kwietnia 1923Istnieje: CG-V-340
1848
1863-1864
(Tarnawa-)Radkiewicz, Ignacy3 czerwca 183422 marca 192426 marca 1924Istnieje: CG-V-341
1863-1864Łuczyński, Franciszek10 października 18448 lutego 192912 lutego 1929Istnieje: CG-V-342
1863-1864Czerwiński, Władysław26 lutego 184411 listopada 192215 listopada 1922Istnieje: CG-V-343
1863-1864Heynat (albo Heÿnath lub Hejnat), Paweł25 stycznia 184414 grudnia 1921Istnieje: CG-V-344
1863-1864Łukomski, Stanisław14 lutego 183716 lipca 192620 lipca 1926Istnieje: CG-V-345
1863-1864Całka, Leon6 kwietnia 184431 grudnia 19214 stycznia 1922Istnieje: CG-V-346
1863-1864Jastrzębski, Józef19 marca 18442 lutego 19225 lutego 1922Istnieje: CG-V-347
Wiosna LudówMogiła zbiorowa kosynierów junikowskich1846-1848W 2011 r. złożono tu szczątki kosynierów z JunikowaIstnieje: CG-IX
1863-1864Przybyszewski, Ignacy27 lutego 183824 lutego 192828 lutego 1928Grób nie istnieje. Wyznaczony do odtworzenia w 2023 r.
1863-1864Dzierżanowski, Zygmunt31 stycznia 184527 marca 193131 marca 1931Przeniesiony na Cmentarz Łyczakowski we Lwowie
J. Dąbrowski (Jan Grabiec), "Rok 1863", wyd. 1, Poznań 1913, ryc. 30.
Groby powstańców styczniowych 1863-1864 na Cmentarzu Garnizonowym; stan kwatery nr V z roku 2008. Zdjęcie pochodzi z książki prof. W. Olszewskiego, "Cmentarze na stokach poznańskiej Cytadeli", Poznań 2008, s. 117.
"Kurier Poznański", 29.10.1937, nr 496, s. 6.
"Kurier Poznański", 23.10.1937, nr 486A, s. 13.
"Kurier Poznański", 11.11.1937, nr 516, s. 5.
"Tęcza", 05.10.1929, z. 40, s. 20.
"Kurier Poznański", 26.10.1938, nr 490, s. 9; również "Orędownik".
Cegiełka Towarzystwa Polskiego Żałobnego Krzyża, 1924 r., Lwów. Źródło: Polona.

Grób weterana powstania styczniowego 1863-1864: CG-III-22 ⤵️

Kazimierz Ferdynand Kostro-Pułaski h. Ślepowron (1846-1926)
"Kurier Poznański", 07.01.1926, nr 8, s. 5.
"Kurier Poznański", 07.01.1926, nr 8, s. 12.
"Kurier Poznański", 22.01.1926, nr 34, s. 7.
"Dziennik Poznański", 12.01.1926, nr 8, s. 3.
Kartoteka ewidencji ludności miasta Poznania z lat 1870-1931: e-kartoteka.net.
Groby Kazimierza i Jadwigi Pułaskich po zakończeniu II wojny światowej przeniesiono z likwidowanego cmentarza starogarnizonowego do kwatery III Cmentarza Garnizonowego; stan z sierpnia 2021 r.

Grób weterana powstania styczniowego 1863-1864: CG-V-264 ⤵️

Nagrobek z 1963 r.; Cmentarz Garnizonowy w Poznaniu (stan z czerwca 2021 r.).
Aleksander Cielecki, weteran powstania styczniowego; fragment zdjęcia z zasobu NAC.
podporucznik Aleksander Zaremba-Cielecki (1849-1837)
"...delegacje udały się na cmentarz garnizonowy, gdzie spoczywają zwłoki Aleksandra Cieleckiego, ostatniego powstańca 1863 r. w Poznaniu, zmarłego 18 października 1937 r. Tutaj złożono dwa wieńce, jeden od komitetu z napisem: "Powstańcowi 1863 roku w hołdzie" i drugi z białych chryzantem, na którym widniały słowa: "Cześć Bohaterowi 1863 roku - Rodzina Wojskowa". Przy każdym z grobów spędzono krótką chwilę na modlitwie"; za: "Kurier Poznański", 23.01.1938, nr 35, s. 8.
"Ilustracja Polska", 31.10.1937, nr 44, s. 1096 (4).
"Orędownik", 20.10.1937, nr 243, s. 5.
"Kurier Poznański", 20.10.1937, nr 481, s. 3.
"Orędownik", 20.10.1937, nr 243, s. 5.
"Orędownik", 21.10.1937, nr 244, s. 4.
"Kurier Poznański", 23.10.1937, nr 486A, s. 13.
Pogrzeb Aleksandra Cieleckiego, weterana powstania z 1863 roku; październik 1937 r. Wyniesienie trumny z kostnicy szpitala wojskowego. Widoczni uczestnicy pogrzebu i kompania honorowa 57. Pułku Piechoty Wielkopolskiej im. Karola II Króla Rumunii. Źródło: NAC, sygnatura: 1-P-1339.
"Orędownik", 23.10.1937, nr 246, s. 6.
Kartoteka ewidencji ludności miasta Poznania z lat 1870-1931: e-kartoteka.net.

Grób weterana powstania styczniowego 1863-1864: CG-V-265 ⤵️

Nagrobek z 1963 r.; Cmentarz Garnizonowy w Poznaniu (stan z czerwca 2021 r.).
Michał Michalski, weteran powstania styczniowego; fragment zdjęcia z zasobu NAC.
podporucznik Michał Michalski (1847-1935)
"Dziennik Poznański", 20.11.1935, nr 268, s. 9.
"Dziennik Poznański", 19.11.1935, nr 267, s. 4.
"Kurier Poznański", 23.11.1935, nr 539, s. 7.
"Kurier Poznański", 19.11.1935, nr 531, s. 9.
Kartoteka ewidencji ludności miasta Poznania z lat 1870-1931: e-kartoteka.net.

Grób weterana powstania styczniowego 1863-1864: CG-V-266 ⤵️

Nagrobek z 1963 r.; Cmentarz Garnizonowy w Poznaniu (stan z czerwca 2021 r.).
podporucznik Ignacy Mańkowski (1843-1934)
 • ur. 2 sierpnia 1843 r. Por. Kartoteka ewidencji ludności miasta Poznania z lat 1870-1931.
 • zm. 26 sierpnia 1934 r. w Poznaniu. Por. informacje od krewnego Weterana, pozyskane w oparciu o kwerendy wykonane m.in. w Centralnym Archiwum Wojskowym.
 • stopień wojskowy w powstaniu 1863-1864: szeregowy. Awansowany na stopień podporucznika na mocy Ustawy z dnia 18 grudnia 1919 r. o przyznaniu stopni i praw oficerskich weteranom z roku 1831, 1848 i 1863.
 • Młodszy brat Ludwika Mańkowskiego (1839-1919), również powstańca styczniowego. Bracia Mańkowscy wspólnie z towarzyszami broni z Miłosławia i okolic przekroczyli granicę Prus z Królestwem. Miało to miejsce na przełomie lutego i marca 1863 roku po tym, jak po Wielkopolsce rozeszła się wieść o klęsce Ludwika Mierosławskiego pod Krzywosądzem. Bracia trafili do różnych oddziałów; Ludwik opisał swój udział m. in. w bitwach pod Pyzdrami (29.04) i Ignacewem (08.05), zaś Ignacy brał udział w walkach pod dowództwem Skrzyńskiego pod Dobrosołowem, Mieczownicą, Nową Wsią, Brdowem, Babskiem, Szczawinem i Grochowami.
Za informacje na temat Weterana serdecznie dziękuję p. Markowi Adamowi Sobeckiemu, potomkowi Ludwika Mańkowskiego.
"Kurier Poznański", 29.08.1934, nr 387, s. 11.
Ignacy Mańkowski, weteran powstania styczniowego; fragment zdjęcia z zasobu NAC.
"Kurier Poznański", 01.09.1934, nr 393, s. 7.
"Nowy Kurier", 01.09.1934, nr 199, s. 5.
Kartoteka ewidencji ludności miasta Poznania z lat 1870-1931: e-kartoteka.net.

Grób weterana powstania styczniowego 1863-1864: CG-V-267 ⤵️

Nagrobek z okresu międzywojennego (?); Cmentarz Garnizonowy w Poznaniu.
"Orędownik", 15.02.1934, nr 36, s. 7.
podporucznik Walenty Czerkawski h. Jelita (1846-1935)
"Nowy Kurier", 24.07.1935, nr 168, s. 8.
"Ilustracja Polska", 28.01.1934, nr 4, s. 8.
"Orędownik na powiat nowotomyski", 25.07.1935, nr 85, s. 2-3.
"Dziennik Poznański", 23.07.1935, nr 167, s. 1.
"Dziennik Poznański", 23.07.1935, nr 167, s. 4.
"Ilustracja Polska", 03.05.1931, nr 31, s. 14.
"Kurier Poznański", 23.07.1935, nr 331, s. 6.
Kartoteka ewidencji ludności miasta Poznania z lat 1870-1931: e-kartoteka.net.

Grób weterana powstania styczniowego 1863-1864: CG-V-268 ⤵️

Nagrobek z 1963 r.; Cmentarz Garnizonowy w Poznaniu (stan z czerwca 2021 r.).
podporucznik Melchior Koprucki (1835-1934)
"Orędownik", 15.02.1934, nr 36, s. 8.
"Kurier Poznański", 02.04.1931, nr 152, s. 9.
"Kurier Poznański", 18.02.1934, nr 77, s. 8.
Kartoteka ewidencji ludności miasta Poznania z lat 1870-1931: e-kartoteka.net.

Grób weterana powstania styczniowego 1863-1864: CG-V-269 ⤵️

Nagrobek z 1963 r.; Cmentarz Garnizonowy w Poznaniu (stan z czerwca 2021 r.).
Jan Massalski, weteran powstania styczniowego; fragment zdjęcia z zasobu NAC.
porucznik Jan Massalski (1844-1932)
"Dziennik Poznański", 20.08.1932, nr 190, s. 9.
J. Maliszewski, "Sybiracy zesłani i internowani za udział w powstaniu styczniowym", wyd. 1930, s. 29. Dostęp: Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa.
Kartoteka ewidencji ludności miasta Poznania z lat 1870-1931: e-kartoteka.net.

Grób weterana powstania styczniowego 1863-1864: CG-V-271 ⤵️

Nagrobek z 1963 r.; Cmentarz Garnizonowy w Poznaniu (stan z czerwca 2021 r.).
podporucznik Michał Nowicki (1844-1932)
 • ur. 21 września 1844 r. Por. kwerenda IPN: parafialna księga metrykalna (urodzenia i chrztu).
 • zm. 5 kwietnia 1932 r. w Poznaniu. Por. USC Poznań: zmarł 5 kwietnia 1932 r. w wieku lat 87 – kwerenda zlecona wiosną 2013 r. przez Wydział Kultury i Dziedzictwa Urzędu Miasta Poznania.
 • stopień wojskowy w powstaniu 1863-1864: szeregowy. Awansowany na stopień podporucznika na mocy Ustawy z dnia 18 grudnia 1919 r. o przyznaniu stopni i praw oficerskich weteranom z roku 1831, 1848 i 1863.
"Kurier Poznański", 06.04.1932, nr 157, s. 6.
Kartoteka ewidencji ludności miasta Poznania z lat 1870-1931: e-kartoteka.net.

Grób weterana powstania styczniowego 1863-1864: CG-V-321 ⤵️

Nagrobek z 1963 r.; Cmentarz Garnizonowy w Poznaniu (stan z czerwca 2021 r.).
Stefan Lutostański (1846-1930)
 • ur. 2 września 1846 r. Por. nekrolog.
 • zm. 26 maja 1930 r. w Poznaniu. Por. Archiwum Państwowe w Poznaniu: zmarł 26 maja 1930 r. w wieku lat 83. USC Poznań – I obwód miejski, sygn. 1600, s. 342, akt nr 900 – por. kwerenda zlecona latem 2021 r. przez Wydział Kultury Urzędu Miasta Poznania.
 • brak informacji o stopniu w powstaniu 1863 oraz o awansie na mocy Ustawy z dnia 18 grudnia 1919 r. o przyznaniu stopni i praw oficerskich weteranom z roku 1831, 1848 i 1863.
 • J. Maliszewski, Sybiracy zesłani i internowani za udział w powstaniu styczniowem, b. m. w., 1930, s. 26. Dostęp: Mazowiecka Bibliotek Cyfrowa.
"Kurier Poznański", 28.05.1930, nr 245, s. 12.
J. Maliszewski, "Sybiracy zesłani i internowani za udział w powstaniu styczniowym", wyd. 1930, s. 26. Dostęp: Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa.
Kartoteka ewidencji ludności miasta Poznania z lat 1870-1931: e-kartoteka.net.

Grób weterana powstania styczniowego 1863-1864: CG-V-322 ⤵️

Nagrobek z 1963 r.; Cmentarz Garnizonowy w Poznaniu (stan z czerwca 2021 r.).
podporucznik Piotr Sikorski (1845-1929)
"Kurier Poznański", 29.10.1929, nr 502, s. 10.
Kartoteka ewidencji ludności miasta Poznania z lat 1870-1931: e-kartoteka.net.

Grób weterana powstania styczniowego 1863-1864: CG-V-323 ⤵️

Nagrobek z 1963 r.; Cmentarz Garnizonowy w Poznaniu (stan z czerwca 2021 r.).
podporucznik Wojciech Jerzy Nowakowski (1845-1922)
"Kurier Poznański", 24.05.1922, nr 118, s. 10.
"Kurier Poznański", 24.05.1922, nr 118, s. 6.
"Praca", 26.01.1913, nr 8, s. 114.
Kartoteka ewidencji ludności miasta Poznania z lat 1870-1931: e-kartoteka.net.

Grób weterana powstania styczniowego 1863-1864: CG-V-324 ⤵️

Nagrobek z 1963 r.; Cmentarz Garnizonowy w Poznaniu (stan z czerwca 2021 r.).
podporucznik Ignacy Wierzbowski (1840-1928)
"Kurier Poznański", 03.02.1928, nr 54, s. 7.
"Dziennik Poznański", 27.01.1928, nr 22, s. 3.
Kartoteka ewidencji ludności miasta Poznania z lat 1870-1931: e-kartoteka.net.

Grób weterana powstania styczniowego 1863-1864: CG-V-325 ⤵️

Nagrobek z 1963 r.; Cmentarz Garnizonowy w Poznaniu (stan z czerwca 2021 r.).
Paweł Felicjan (Feliks) Szukalski (1833-1927)
 • ur. 9 czerwca 1833 r. Por. kwerenda IPN: parafialna księga metrykalna (urodzenia i chrztu).
 • zm. 18 kwietnia 1927 r. w Poznaniu. Por. Archiwum Państwowe w Poznaniu: zmarł 18 kwietnia 1927 r. w wieku lat 94. USC Poznań – I obwód miejski, sygn. 1568, s. 112, akt nr 646 – por. kwerenda zlecona latem 2021 r. przez Wydział Kultury Urzędu Miasta Poznania.
 • stopień wojskowy w powstaniu 1863-1864: szeregowy. Awansowany na stopień podporucznika na mocy Ustawy z dnia 18 grudnia 1919 r. o przyznaniu stopni i praw oficerskich weteranom z roku 1831, 1848 i 1863.
"Kurier Poznański", 19.04.1927, nr 177, s. 12.
"Kurier Poznański", 20.04.1927, nr 179, s. 6.
Kartoteka ewidencji ludności miasta Poznania z lat 1870-1931: e-kartoteka.net.

Grób weterana powstania styczniowego 1863-1864: CG-V-326 ⤵️

Nagrobek z 1963 r.; Cmentarz Garnizonowy w Poznaniu (stan z czerwca 2021 r.).
podporucznik Mikołaj Frąckowiak (1843-1923)
"Kurier Poznański", 05.10.1923, nr 227, s. 5.
Kartoteka ewidencji ludności miasta Poznania z lat 1870-1931: e-kartoteka.net.

Grób weterana powstania styczniowego 1863-1864: CG-V-330 ⤵️

Nagrobek z 1963 r.; Cmentarz Garnizonowy w Poznaniu (stan z czerwca 2021 r.).
podporucznik Stanisław Dykierski (1846-1930)
"Goniec Wielkopolski", 18.09.1930, nr 216, s. 3.
Kartoteka ewidencji ludności miasta Poznania z lat 1870-1931: e-kartoteka.net.

Grób weterana powstania styczniowego 1863-1864: CG-V-331 ⤵️

Nagrobek z 1963 r.; Cmentarz Garnizonowy w Poznaniu (stan z czerwca 2021 r.).
podporucznik Leon Zadorski (1842-1929)
"Kurier Poznański", 06.07.1929, nr 308, s. 13.
"Kurier Poznański", 16.07.1929, nr 324, s. 8.
Kartoteka ewidencji ludności miasta Poznania z lat 1870-1931: e-kartoteka.net.

Grób weterana powstania styczniowego 1863-1864: CG-V-332 ⤵️

Nagrobek z 1963 r.; Cmentarz Garnizonowy w Poznaniu (stan z czerwca 2021 r.).
podporucznik Józef Mizgalski (1845-1927)
"Kurier Poznański", 16.02.1927, nr 74, s. 12.
"Kurier Poznański", 16.02.1927, nr 74, s. 6.
Kartoteka ewidencji ludności miasta Poznania z lat 1870-1931: e-kartoteka.net.

Grób weterana powstania styczniowego 1863-1864: CG-V-333 ⤵️

Nagrobek z 1963 r.; Cmentarz Garnizonowy w Poznaniu (stan z czerwca 2021 r.).
podporucznik Karol Wąsikiewicz (1842-1931)
"Dziennik Poznański", 15.03.1931, nr 61, s. 5.
"Kurier Poznański", 14.03.1931, nr 120, s. 8.
Kartoteka ewidencji ludności miasta Poznania z lat 1870-1931: e-kartoteka.net.

Grób weterana powstania styczniowego 1863-1864: CG-V-334 ⤵️

Nagrobek z 1963 r.; Cmentarz Garnizonowy w Poznaniu (stan z czerwca 2021 r.).
podporucznik Stanisław Maciejewski (1844-1926)
"Kurier Poznański", 01.03.1926, nr 96, s. 5.
"Goniec Wielkopolski", 03.03.1926, nr 50, s. 2.
"Kurier Poznański", 02.03.1926, nr 98, s. 12.
"Kurier Poznański", 09.03.1926, nr 110, s. 12.
Kartoteka ewidencji ludności miasta Poznania z lat 1870-1931: e-kartoteka.net.

Grób weterana powstania styczniowego 1863-1864: CG-V-335 ⤵️

Nagrobek z 1963 r.; Cmentarz Garnizonowy w Poznaniu (stan z czerwca 2021 r.).
podporucznik Ludwik Dobrowolski (1843-1925)
"Kurier Poznański", 18.03.1925, nr 64, s. 9.
"Kurier Poznański", 18.03.1925, nr 64, s. 5.
Kartoteka ewidencji ludności miasta Poznania z lat 1870-1931: e-kartoteka.net.

Grób weterana powstania styczniowego 1863-1864: CG-V-336 ⤵️

Nagrobek z 1963 r.; Cmentarz Garnizonowy w Poznaniu (stan z czerwca 2021 r.).
podporucznik Jan Bonawentura Splettstoesser (1845-1924)
 • ur. 22 października 1845 r. Por. kwerenda IPN: parafialna księga metrykalna (urodzenia i chrztu).
 • zm. 16 sierpnia 1924 r. w Poznaniu. Por. USC Poznań: zmarł 16 sierpnia 1924 r. w wieku lat 88 – kwerenda zlecona wiosną 2013 r. przez Wydział Kultury i Dziedzictwa Urzędu Miasta Poznania.
 • stopień wojskowy w powstaniu 1863-1864: szeregowy. Awansowany na stopień podporucznika na mocy Ustawy z dnia 18 grudnia 1919 r. o przyznaniu stopni i praw oficerskich weteranom z roku 1831, 1848 i 1863.
 • ks. A. Mańkowski, Progimnazjum w Kurzętniku, jego nauczyciele i uczniowie 1858-68, Nowemiasto n. Drw. 1931, s. 80.
ks. A. Mańkowski, "Progimnazjum w Kurzętniku, jego nauczyciele i uczniowie 1858-68", Nowemiasto n. Drw. 1931, s. 80. Dostęp: Polona.
"Kurier Poznański", 19.08.1924, nr 190, s. 5.

Grób weterana powstania styczniowego 1863-1864: CG-V-337 ⤵️

Nagrobek z 1963 r.; Cmentarz Garnizonowy w Poznaniu (stan z czerwca 2021 r.).
podporucznik Tomasz Osiński (1835-1923)
"Kurier Poznański", 27.10.1923, nr 246, s. 7.
Kartoteka ewidencji ludności miasta Poznania z lat 1870-1931: e-kartoteka.net.

Grób weterana powstania styczniowego 1863-1864: CG-V-338 ⤵️

Nagrobek z 1963 r.; Cmentarz Garnizonowy w Poznaniu (stan z czerwca 2021 r.).
podporucznik Konstanty Dębny (1845-1924)
"Kurier Poznański", 21.03.1924, nr 68, s. 5.
Kartoteka ewidencji ludności miasta Poznania z lat 1870-1931: e-kartoteka.net.

Grób weterana powstania styczniowego 1863-1864: CG-V-339 ⤵️

Nagrobek z 1963 r.; Cmentarz Garnizonowy w Poznaniu (stan z czerwca 2021 r.).
podporucznik Stanisław Jeleniewicz (1844-1924)
"Kurier Poznański", 01.04.1924, nr 77, s. 10.
Kartoteka ewidencji ludności miasta Poznania z lat 1870-1931: e-kartoteka.net.

Grób weterana powstania styczniowego 1863-1864: CG-V-340 ⤵️

Nagrobek z 1963 r.; Cmentarz Garnizonowy w Poznaniu (stan z czerwca 2021 r.).
podporucznik Jan Wojciechowski (1836-1923)
"Kurier Poznański", 06.04.1923, nr 78, s. 5.

Grób weterana powstania 1848 r. oraz powstania styczniowego 1863-1864: CG-V-341 ⤵️

Nagrobek z 1963 r.; Cmentarz Garnizonowy w Poznaniu (stan z czerwca 2021 r.).
podporucznik Ignacy Tarnawa-Radkiewicz (1834-1924)
"Kurier Poznański", 26.03.1924, nr 72, s. 9. Dostęp: Polona.
"Kurier Poznański", 26.03.1924, nr 72, s. 5.
"Kurier Poznański", 25.03.1924, nr 71, s. 9.
Kartoteka ewidencji ludności miasta Poznania z lat 1870-1931: e-kartoteka.net.

Grób weterana powstania styczniowego 1863-1864: CG-V-342 ⤵️

Nagrobek z 1963 r.; Cmentarz Garnizonowy w Poznaniu (stan z czerwca 2021 r.).
podporucznik Franciszek Łuczyński (1844-1929)
"Kurier Poznański", 09.02.1929, nr 67, s. 13.
"Kurier Poznański", 11.02.1929, nr 69, s. 6.
Kartoteka ewidencji ludności miasta Poznania z lat 1870-1931: e-kartoteka.net.

Grób weterana powstania styczniowego 1863-1864: CG-V-343. WŁADYSŁAW CZERWIŃSKI (1844-1922) ⤵️

Nagrobek z 1963 r.; Cmentarz Garnizonowy w Poznaniu (stan z czerwca 2021 r.).
podporucznik Władysław Czerwiński (1844-1922)
"Kurier Poznański", 15.11.1922, nr 262, s. 9.
"Dziennik Poznański", 15.11.1922, nr 261, s. 7.
Kartoteka ewidencji ludności miasta Poznania z lat 1870-1931: e-kartoteka.net.

Grób weterana powstania styczniowego 1863-1864: CG-V-344 ⤵️

Nagrobek z 1963 r.; Cmentarz Garnizonowy w Poznaniu (stan z czerwca 2021 r.).
Paweł Heynat (1844-1921)
Kartoteka ewidencji ludności miasta Poznania z lat 1870-1931: e-kartoteka.net.

Grób weterana powstania styczniowego 1863-1864: CG-V-345 ⤵️

Nagrobek z 1963 r.; Cmentarz Garnizonowy w Poznaniu (stan z czerwca 2021 r.).
podporucznik Stanisław Łukomski (1837-1926)
"Kurier Poznański", 19.07.1926, nr 326, s. 9.
Kartoteka ewidencji ludności miasta Poznania z lat 1870-1931: e-kartoteka.net.

Grób weterana powstania styczniowego 1863-1864: CG-V-346 ⤵️

Nagrobek z 1963 r.; Cmentarz Garnizonowy w Poznaniu (stan z czerwca 2021 r.).
podporucznik Leon Całka (1844-1921)
"Kurier Poznański", 04.01.1922, nr 3, s. 5.
Kartoteka ewidencji ludności miasta Poznania z lat 1870-1931: e-kartoteka.net.

Grób weterana powstania styczniowego 1863-1864: CG-V-347 ⤵️

Nagrobek z 1963 r.; Cmentarz Garnizonowy w Poznaniu (stan z czerwca 2021 r.).
porucznik Józef Jastrzębski (1844-1922)
"Kurier Poznański", 05.02.1922, nr 29, s. 5.
Kartoteka ewidencji ludności miasta Poznania z lat 1870-1931: e-kartoteka.net.

Weterani powstania styczniowego 1863-1864, zmarli w Poznaniu i pochowani na Cmentarzu Garnizonowym na stoku Cytadeli, których grobów nie odnaleziono:

Nieistniejący grób weterana powstania styczniowego 1863-1864; Cmentarz Garnizonowy ⤵️

"Kurier Poznański", 28.03.1931, nr 144, s. 18.
"Dziennik Poznański", 31.03.1931, nr 74, s. 4.
Zygmunt Ludwik Antoni Dzierżanowski z Dzierżanowa h. Grzymała; za: www.geni.com.
Zygmunt Ludwik Antoni Dzierżanowski z Dzierżanowa h. Grzymała (1845-1931)
"Kurier Poznański", 31.03.1931, nr 147, s. 10.
Zygmunt Dzierżanowski, weteran powstania z 1863 r., w towarzystwie syna, gen. Kazimierza Dierżanowskiego i wnuka, podchorążego R. Dzierżanowskiego; przed 1931 r. Źródło: NAC, sygnatura: 1-P-1352.
Pogrzeb Zygmunta Dzierżanowskiego, weterana powstania z 1863 roku. Kondukt pogrzebowy w drodze na cmentarz; Poznań, 31.03.1931 r. Źródło: NAC, sygnatura: 1-P-1353.
Kartoteka ewidencji ludności miasta Poznania z lat 1870-1931: e-kartoteka.net.

Grób weterana powstania styczniowego 1863-1864: nie istnieje; wskazany do odtworzenia w 2023 r. ⤵️

"Kurier Poznański", 26.02.1938, nr 91, s. 6.
"Kurier Poznański", 27.02.1928, nr 94, s. 6.
podporucznik Ignacy Przybyszewski (1838-1928)
"Goniec Wielkopolski", 29.02.1928, nr 49, s. 3.
"Kurier Poznański", 27.02.1928, nr 94, s. 11.
Kartoteka ewidencji ludności miasta Poznania z lat 1870-1931: e-kartoteka.net.
Rezultaty kwerendy z lat 2021-2023

Cmentarz Garnizonowy: personalia weteranów 1863

Dane osobowe uczestników powstania styczniowego, pochowanych na Cmentarzu Garnizonowym, ustalone w oparciu o dostępne materiały archiwalne.

Zastosowane skróty:
*Dziennik = "Imienny wykaz weteranów powstań narodowych 1831, 1848 i 1863 r.". Dodatek do Dziennika Personalnego;
*Rocznik + data = Rocznik Oficerski;
*Ewidencja = Kartoteka Ewidencji Ludności (Miasta Poznania) 1870-1931;
*Kwerenda IPN = kwerenda wykonana przez pracowników Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Poznaniu;
*Metryka = parafialna księga metrykalna (urodzenia i chrztu);
*Kwerenda CLP = kwerenda Cyfrowego Lapidarium Poznania;
*USC = dane zaczerpnięte z aktów zgonu, pozyskanych z Urzędu Stanu Cywilnego w Poznaniu.
Nazwisko, Imię weteranaNazwisko na nagrobku z lat 1963-2023UwagiStopień wojskowy w 1863Stopień wojskowy na nagrobku z lat 1963-2023Kwerenda CLPData ur. na nagrobku z lat 1963-2023Kwerenda CLPKwerenda IPNData zgonu na nagrobku z lat 1963-2023Kwerenda CLP
Zaremba-Cielecki, AleksanderZaremba Cielecki, AleksyZarembka (USC)szeregowy (Dziennik)brakppor. (Rocznik 1923, 1924, 1928, 1932); por. (prasa)16 lub 18.07.1849 (nieczyt.)16.07.1849 (Ewidencja)18.10.193718.10.1937 (USC)
Michalski, MichałMichalski, Michałbrak informacjibrakppor. (Rocznik 1932) – wcześniej brak19.07.18477.09.1847 (Ewidencja)19.07.1847 (metryka)17.11.193517.11.1935 (USC)
Mańkowski, IgnacyMankowski, Ignacyszeregowy (Dziennik)brakppor. (Rocznik 1923, 1924, 1928, 1932); por. (prasa)3.08.18432.08.1843 (Ewidencja)26.08.192426.08.1934 (nekrolog)
Czerkawski, WalentyCzerkawski, WalentyCzerkowski (Rocznik 1923)szeregowy (Dziennik)brakppor. (Rocznik 1923, 1924, 1928); ppłk (literatura); płk (prasa)1846 (nieczyt.)14.02.1846 (Ewidencja)14.02.1846 (metryka)1935 (nieczyt.)20.07.1935 (USC)
Koprucki, MelchiorKoprucki, Melchiorszeregowy (Dziennik)brakppor. (Rocznik 1923, 1924, 1928, 1932)26.12.183328.12.183512.02.193412.02.1934 (USC)
Massalski, JanMassalski, Janszeregowy (Dziennik)por.ppor. (Rocznik 1928, 1932); por. (Dziennik, Rocznik 1923, 1924)24.10.184423.10.1844 (Ewidencja)23.10.1844 (literatura)18 lub 19.08.193219.08.1932 (USC)
Nowicki, MichałNowicki, Michałszeregowy (Dziennik)ppor.ppor. (Rocznik 1923, 1924, 1928, 1932, Ewidencja)2.09.184421.09.1844 (Ewidencja)21.09.1844 (metryka)5.04.19325.04.1932 (USC)
Lutostański, StefanLutostański, Stefanbrak informacjibrakbrak informacji w Rocznikach Oficerskich!2.09.18462.09.1846 (nekrolog)26.05.193926.05.1930 (USC)
Sikorski, PiotrSikorski, Piotrszeregowy (Dziennik)brakppor. (Rocznik 1923, 1924, 1928)23.05.184523.05.1845 (Ewidencja)27.05.1845 (metryka)27.10.192927.10.1929 (USC)
Nowakowski, Wojciech JerzyNowakowski, Wojciechszeregowy (Dziennik)brakppor. (Rocznik 1923, 1924, 1928)brak22.03.1845 (Ewidencja)22.03.1845 (metryka)20.05.192221.05.1922 (USC)
Wierzbowski, IgnacyWierzbowski, Ignacyszeregowy (Dziennik)brakppor. (Rocznik 1923, 1924, 1928)6.02.18406.02.1840 (Ewidencja)4.02.1840 (metryka)25.01.192825.01.1928 (USC)
Szukalski, Paweł FelicjanSzukalski, PawełPaweł Feliks (Rocznik 1928)szeregowy (Dziennik)brakppor. (Rocznik 1923, 1924, 1928)8.06.18329.06.1833 (Ewidencja)9.06.1833 (metryka)18.04.192418.04.1927 (USC)
Frąckowiak, MikołajFrąckowiak, Mikołajszeregowy (Dziennik)brakppor. (Dziennik, Rocznik 1923)6.12.184519.02.1843 (Ewidencja)19.02.1843 (metryka)2.10.19232.10.1923 (USC)
Dykierski, StanisławDykierski, Stanisławszeregowy (Dziennik)por.ppor. (Dziennik, Rocznik 1923, 1924, 1928, 1932)27.04.183227.03.1846 (Ewidencja)27.03.1846 (metryka)16.09.193016.09.1930 (USC)
Zadorski, LeonZadorski, Leonszeregowy (Dziennik)brakppor. (Rocznik 1923, 1924, 1928)24.06.184224.05.1843 (Ewidencja)11.06.1842 (metryka)3 lub 5.07.1929 (nieczyt.)4.07.1929 (USC)
Mizgalski, JózefMizgalski, Józefszeregowy (Dziennik)brakppor. (Rocznik 1923, 1924, 1928)8.04.18455.04.18458.04.1845 (metryka)15.02.192715.02.1927 (USC)
Wąsikiewicz, KarolWąsikiewicz, Karolszeregowy (Dziennik)brakppor. (Rocznik 1923, 1924, 1928, 1932)11.04.184211.04.1842 (Ewidencja)4.11.1842 (metryka)12.03.193112.03.1931 (USC)
Maciejewski, StanisławMaciejewski, StanisławMaciejowski (prasa, nekrolog)szeregowy (Dziennik)brakppor. (Rocznik 1923, 1924)8.05.18448.05.1844 (Ewidencja)28.02.192628.02.1926 (USC)
Dobrowolski, LudwikDobrowolski, Ludwikszeregowy (Dziennik)brakppor. (Rocznik 1923, 1924, 1928)24.08.184324.08.1843 (Ewidencja)24.08.1843 (metryka)15.03.192515.03.1925 (USC)
Splettstoesser, Jan BonawenturaSplettstesser, Jan BonawenturaSplettstösserszeregowy (Dziennik)brakppor. (Rocznik 1923, 1924)22.10.184522.10.184522.10.1845 (metryka)16.08.192416.08.1924 (USC)
Osiński, TomaszOsiński, Tomaszszeregowy (Dziennik)brakppor. (Dziennik, Rocznik 1923)4.12.183524.12.1835 (Ewidencja)21.12.1835 (metryka)23.10.192324.10.1923 (USC)
Dębny, KonstantyDębny, Konstantyszeregowy (Dziennik)brakppor. (Rocznik 1923, 1924, 1928)9.05.18459.05.1845 (Ewidencja)19.03.192418.03.1924 (USC)
Jeleniewicz, StanisławJeleniewicz, Stanisławszeregowy (Dziennik)brakppor. (Rocznik 1923, 1924, 1928)8.05.18448.05.1844 (Ewidencja)28.04.1845 (metryka)25 lub 28.03.1924 (nieczyt.)28.03.1924 (USC)
Wojciechowski, JanWojciechowski, Janszeregowy (Dziennik)brakppor. (Dziennik, Rocznik 1923)15.06.183615.06.18362.04.19232.04.1923 (USC)
Tarnawa-Radkiewicz, IgnacyTarnawa Radkiewicz, IgnacyRatkiewiczszeregowy (Dziennik)brakppor. (Dziennik); por. (nekrolog)2.06.18343.06.1834 (Ewidencja)22.04.192922.03.1924 (USC)
Łuczyński, FranciszekŁuczyński, Franciszekszeregowy (Dziennik)por.ppor. (Dziennik, Rocznik 1923, 1924, 1928)4.10.184410.10.1844 (Ewidencja)10.10.1844 (metryka)8.02.19298.02.1929 (USC)
Czerwiński, WładysławCzerwinski, Władysławszeregowy (Dziennik)brakppor. (Rocznik 1923, 1924)22.02.184426.02.1844 (Ewidencja)11.02.193511.11.1922 (USC)
Heynat, PawełHejnat, PawełHeÿnath (Ewidencja)szeregowy (Dziennik)brakbrak info. o awansie w Dzienniku Personalnym oraz w Rocznikach25.11.184425.01.184425.01.1844 (metryka)15.12.192114.12.1921 (USC)
Łukomski, StanisławŁukomski, Stanisławszeregowy (Dziennik)brakppor. (Rocznik 1923,1924, 1928)13.11.183713.11.1837 (Ewidencja)14.02.1837 (metryka)20.07.192616.07.1926 (USC)
Całka, LeonCałka, Leonszeregowy (Dziennik)brakppor. (Rocznik 1923, 1924)brak6.04.1844 (Ewidencja)6.04.1844 (metryka)1.01.192231.12.1921 (USC)
Jastrzębski, JózefJastrzębski, Józefszeregowy (Dziennik)brakpor. (Dziennik, Rocznik 1923)24.11.184419.03.1844 (Ewidencja)2.02.19222.02.1922 (USC)
Przybyszewski, Ignacygrób nie istnieje; przeznaczony do odtworzenia w 2023 r.szeregowy (Dziennik)grób odtworzono w 2023 r.ppor. (Rocznik 1923, 1924, 1928); por. (nekrolog)grób odtworzono w 2023 r.27.02.1838 (Ewidencja)24.02.1928 (nekrolog)
Kostro-Pułaski, Kazimierz Ferdynandnagrobek zdegradowany, obalonypowstaniec (Dziennik)nagrobek zdegradowany, obalonybrak informacji w Rocznikach Oficerskich!nagrobek zdegradowany, obalony
error: Nie kopiuj, udostępnij! Masz pytania? Napisz do mnie: skrzypalik@e-lapidarium.pl
Scroll to Top
Skip to content