Groby powstańców styczniowych 1863-1864 na stoku Cytadeli poznańskiej; Cmentarz Garnizonowy

Groby powstańców styczniowych 1863-1864 na Cmentarzu Garnizonowym na Cytadeli, porządkowane z okazji Dnia Wojska Polskiego przez dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 65 w Poznaniu; październik 1963 r. (setna rocznica powstania styczniowego). Ze zbiorów prywatnych udostępniła A. Swiderska via fb/Poznań w czasach PRL i nie tylko.

W okresie międzywojennym zmarłych w Poznaniu weteranów 1863 r. najczęściej chowano w kwaterze V (piątej) Cmentarza Garnizonowego na stoku Cytadeli. W lipcu 1938 r. zewidencjonowano tu 31 grobów* powstańców styczniowych; liczba ta zgadza się ze stanem z czerwca 2021 r., kiedy wykonałem zamieszczone niżej zdjęcia in situ.

Zwartą grupę stanowią groby powstańców styczniowych 1863 r. Druga Rzeczpospolita nie zapomniała o ich poświęceniu i grupa ta – już wówczas nielicznych starców – miała się całkiem nieźle. Weterani 1863 r. otrzymali specjalny dodatek pieniężny, honorowe stopnie oficerskie, uprawnienia do wojskowej opieki medycznej, a nawet Krzyże Walecznych czy Virtuti Militari. Wyróżniali się kombatanckim mundurem, a salutować im zobowiązani byli wszyscy wojskowi – od szeregowca po marszałka. (…) przysługiwał im wojskowy pochówek na Cmentarzu Garnizonowym i z czasem miejsce to stało się swoistym pomnikiem powstania styczniowego w Poznaniu. Groby tych czcigodnych starców odnowiono z okazji setnej rocznicy wybuchu powstania styczniowego w 1963 r. Wówczas też zniszczone krzyże zastąpiono stelami o wyróżniającym się, pięciobocznym kształcie. –  pisał prof. Wiesław Olszewski w 2008 r.

Źródło: W. Olszewski, Cmentarze na stokach poznańskiej Cytadeli, Poznań 2008, s. 117.

Współczesne badania nad losami mogił powstańczych, przetrwałych do dziś na cmentarnym stoku Cytadeli, zainicjował zespół historyków pracujący pod kierunkiem prof. Wiesława Olszewskiego. W monumentalnym, wydanym w 2008 r. dziele tego poznańskiego historyka pt. „Cmentarze na stokach poznańskiej Cytadeli”, zamieszczono tabele z informacjami o zmarłych, zebranymi na podstawie badań terenowych i kwerend archiwalnych. Dostrzeżono wówczas jedynie część błędów zawartych w inskrypcjach, umieszczonych na stelach nagrobnych z 1963 r.

Przed 150. rocznicą powstania styczniowego, nagrobki weteranów poddano czyszczeniu i konserwacji. W roku jubileuszowym (2013 r.), na łamach „Głosu Wielkopolskiego” ukazała się seria krytycznych artykułów autorstwa red. Krzysztofa M. Kaźmierczaka. Dziennikarz, wytykając urzędnikom (m.in. zarządcy cmentarza) wieloletnie zaniedbania, podniósł problem zupełnie nieczytelnych inskrypcji oraz licznych błędów w nazwiskach i datach utrwalonych na nagrobkach. Mimo gorliwych zapewnień urzędników, przewidujących rychłą zmianę stanu rzeczy, wykonano wówczas jedynie niepełną kwerendę w archiwum poznańskiego Urzędu Stanu Cywilnego. Na tej podstawie wprowadzono zmiany do miejskiej wyszukiwarki cmentarnej. Nie doszło jednak do korekty napisów na pięciobocznych stelach, ustawionych na grobach powstańców; należy przypuszczać, iż – słuszna przecież! – inicjatywa nie została zrealizowana z powodów budżetowych oraz trudności w rozpoznaniu podmiotu inicjującego i finansującego.

W czerwcu 2021 r., po konsultacji problemu z Wydziałem Kultury UMP, w związku z nadchodzącą 160. rocznicą powstania styczniowego, przystąpiłem do próby weryfikacji treści inskrypcji umieszczonych na nagrobkach weteranów 1863 r. W tym celu wykorzystałem wyniki kwerendy w USC z 2013 r. oraz rezultaty kwerendy uzupełniającej w APP z lipca 2021 r. (dostęp do aktów zgonu). W ustaleniu dat rocznych urodzenia przydatne okazały się Roczniki oficerskie. Niestety, w wielu przypadkach trudno wskazać wiarygodną datę dzienną czy miesięczną narodzin i śmierci. Odnalezione zapisy metrykalne stoją w sprzeczności nie tylko z danymi umieszczonymi na nagrobkach, ale i z prezentowanymi w literaturze przedmiotu (również tej, posiadającej walor historiograficzny) czy w nekrologach (zlecanych do druku tuż po śmierci). Wprawdzie dane zawarte w Kartotece ewidencji ludności miasta Poznania z lat 1870-1931 przynoszą konkretne odpowiedzi, wydaje się jednak, iż koniecznym będzie w przyszłości porównanie ich z treścią aktów urodzenia, jeśli takowe zachowały się w archiwach (rozporoszonych na terenie Polski – większość weteranów pochodziła bowiem spoza Poznania).

Porównując treść inskrypcji zamieszczonych na 31 nagrobkach zlokalizowanych w kwaterze V Cmentarza Garnizonowego z rozpoznanymi archiwaliami, należy stwierdzić, że:
– 2 nagrobki wymagają jednocześnie korekty zapisu nazwiska, daty urodzenia oraz daty zgonu;
– 1 nagrobek wymaga jednocześnie korekty zapisu nazwiska oraz daty urodzenia;
– 2 nagrobki wymagają jedynie korekty zapisu nazwiska;
– 8 nagrobków wymaga jednocześnie korekty zapisu daty urodzenia oraz daty zgonu;
– 10 nagrobków wymaga jedynie korekty zapisu daty urodzenia;
– 1 nagrobek wymaga jedynie korekty zapisu daty zgonu;
– 7 (z 31, sic!) nie wymaga korekty inskrypcji – wszystkie treści oraz forma zapisów są zgodne z dostępnymi archiwaliami.

Weryfikację należy uznać za udaną w zakresie nazwisk oraz dat rocznych urodzenia i zgonu (jeden przypadek wymaga pogłębionych badań archiwalnych). W tej sytuacji, zasadnym wydaje się dążenie do wymiany nagrobków. Warto rozważyć powrót do jednolitego wzornictwa i form, zaproponowanych podczas akcji ewidencjonowania z końca lat 30. XX w. Zapewne najrozsądniejszym rozwiązaniem będzie ograniczenie inskrypcji na nowych stelach do nazwisk i dat rocznych, detale (tj. daty dzienne i miesięczne) podając jedynie w miejskiej wyszukiwarce cmentarnej (z możliwością wprowadzania korekty do Systemu Informacji Przestrzennej po rozpoznaniu archiwów). 

Obecnie groby weteranów powstania styczniowego 1863 r. – na mocy Ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski – objęte są opieką Państwa Polskiego; figurują w Ewidencji grobów weteranów walk o wolność i niepodległość Polski, prowadzonej przez Instytut Pamięci Narodowej.

_____________

* Według danych, zgromadzonych w 1938 r. przez poznański oddział Polskiego Towarzystwa Opieki nad Grobami Bohaterów, na poznańskich nekropoliach doliczono się 84 grobów powstańców styczniowych, w tym 31 na Cmentarzu Garnizonowym. Najwyraźniej, wskazana wówczas liczba uwzględnia jedynie groby weteranów 1863 r., zlokalizowane w kwaterze V (CG-V), gdzie miał miejsce ostatni uroczysty pochówek powstańca styczniowego w Poznaniu; było to pogrzeb Aleksandra Cieleckiego w 1937 r. Tymczasem, w okresie międzywojennym na cmentarnym stoku Cytadeli, pośród pochówków garnizonowych wskazać należy również groby innych uczestników zrywu z lat 1863-1864: Zygmunta Dzierżanowskiego (zm. w 1931 r.; pochowany na „cmentarzu wojskowym”, następnie przeniesiony na Cmentarz Łyczakowski we Lwowie), Ignacego Przybyszewskiego (zm. w 1928 r.; pochowany na Cmentarzu Garnizonowym; mogiła nie zachowała się). Przetrwał, choć w fatalnym stanie, grób Kazimierza Pułaskiego (zm. w 1926 r.; pochowany na cmentarzu starogarnizonowym. Po wojnie, wraz z małżonką przeniesiony do kwatery III Cmentarza Garnizonowego). Reasumując powyższe: na polskim Cmentarzu Garnizonowym do dziś zachowały się przynajmniej 32 groby weteranów 1863 r.; z krajobrazu zniknęły dwie mogiły powstańcze.

Wykaz powstańczych mogił, zlokalizowanych na stoku Cytadeli, uzupełnić należy nazwiskiem Stanisława Wiśniewskiego, w 1917 r. pochowanego w grobie rodzinnym na cmentarzu staroparafialnym św. Wojciecha.

Oprac. Paweł Skrzypalik

Podziękowania za merytoryczne wsparcie zechcą przyjąć: p. Rafał Ratajczak (Wydział Kultury UMP) oraz p. prof. Krzysztof Stryjkowski, zastępca dyrektora Archiwum Państwowego w Poznaniu.

PORÓWNAJ:

-> LISTA WETERANÓW XIX-WIECZNYCH WALK O NIEPODLEGŁOŚĆ, POCHOWANYCH W POZNANIU

-> GROBY WETERANÓW 1863 R. NA CMENTARZU JEŻYCKIM

-> GROBY WETERANÓW 1863 R. NA CMENTARZU GÓRCZYŃSKIM 

-> GROBY WETERANÓW 1863 R. NA CMENTARZU BOŻEGO CIAŁA 

"Gość Świąteczny", 02.03.1913, nr 9, s. 70 (6). Dostęp: Polona.
Groby powstańców styczniowych 1863-1864 na Cmentarzu Garnizonowym; stan kwatery nr V z roku 2008. Zdjęcie pochodzi z książki prof. W. Olszewskiego, "Cmentarze na stokach poznańskiej Cytadeli", Poznań 2008, s. 117.
"Kurier Poznański", 29.10.1937, nr 496, s. 6.
"Kurier Poznański", 23.10.1937, nr 486A, s. 13.
"Kurier Poznański", 11.11.1937, nr 516, s. 5.
"Tęcza", 05.10.1929, z. 40, s. 20.
"Kurier Poznański", 26.10.1938, nr 490, s. 9; również "Orędownik".
Cegiełka Towarzystwa Polskiego Żałobnego Krzyża, 1924 r., Lwów. Źródło: Polona.

Petycja do Instytutu Pamięci Narodowej

Grób weterana powstania styczniowego 1863-1864: CG-III-22. KAZIMIERZ PUŁASKI (1846-1937) ⤵️

Kostro-Pułaski Kazimierz Ferdynand, h. Ślepowron
– ur.* 19 stycznia 1846 r.
– zm. 5 stycznia 1926 r. w Poznaniu.
* Za: Kartoteka ewidencji ludności miasta Poznania.
Ziemianin z Kresów Wschodnich RP, historyk. Spokrewniony z generałem Kazimierzem Pułaskim, bohaterem walk o wolność Polski i Stanów Zjednoczonych.
Grób objęty opieką Państwa Polskiego; istnieje w Ewidencji IPN.
UWAGI: w 1926 r. został pochowany na cmentarzu starogarnizonowym na stoku Cytadeli. Po 1945 r. przeniesiony do kwatery III Cmentarza Garnizonowego. Obecnie nagrobek obalony; obok, w podobnym stanie, grób żony, Jadwigi ze Starza-Jakubowskich h. Topór (zm. 1927).
PORÓWNAJ:
"Kurier Poznański", 07.01.1926, nr 8, s. 5.
"Kurier Poznański", 07.01.1926, nr 8, s. 12.
"Kurier Poznański", 22.01.1926, nr 34, s. 7.
"Dziennik Poznański", 12.01.1926, nr 8, s. 3.
Kartoteka ewidencji ludności miasta Poznania z lat 1870-1931: e-kartoteka.net.
Groby Kazimierza i Jadwigi Pułaskich po zakończeniu II wojny światowej przeniesiono z likwidowanego cmentarza starogarnizonowego do kwatery III Cmentarza Garnizonowego; stan z sierpnia 2021 r.

Grób weterana powstania styczniowego 1863-1864: CG-V-264. ALEKSANDER CIELECKI (1849-1937) ⤵️

Aleksander Cielecki, weteran powstania styczniowego; fragment zdjęcia z zasobu NAC.
Zaremba-Cielecki Aleksander, podporucznik
– ur.* 16 lipca 1849 r.
– zm.** 18 października 1937 r. w Poznaniu.
* Za: Kartoteka ewidencji ludności miasta Poznania.
** USC Poznań: Aleksander Zarembka-Cielecki zmarł 18 października 1937 r. w wieku lat 90; – por. kwerenda zlecona wiosną 2013 r. przez Wydział Kultury i Dziedzictwa UMP; nr sprawy SC-II.5364.1.43.2013.
Grób objęty opieką Państwa Polskiego; istnieje w Ewidencji IPN.
UWAGI: na nagrobku błędnie zapisane nazwisko: „Aleksy Zaremba-Cielecki” (a w USC Zarembka) oraz data urodzenia: 18.07.1849 (nieczytelne: być może 16 lipca?)! Jednocześnie prasa z epoki podaje daty urodzenia: 16 lub 18 lipca 1849 i 88 lat w chwili śmierci oraz 16 lipca 1847 r. (wówczas zgadza się wiek 90 lat w chwili śmierci – jak w USC!). 
PORÓWNAJ:
 • W. Olszewski, Cmentarze na stokach poznańskiej Cytadeli, Poznań 2008, tabela na s. 124.
 • biogram: hasło Aleksander Cielecki na Wikipedii.
"...delegacje udały się na cmentarz garnizonowy, gdzie spoczywają zwłoki Aleksandra Cieleckiego, ostatniego powstańca 1863 r. w Poznaniu, zmarłego 18 października 1937 r. Tutaj złożono dwa wieńce, jeden od komitetu z napisem: "Powstańcowi 1863 roku w hołdzie" i drugi z białych chryzantem, na którym widniały słowa: "Cześć Bohaterowi 1863 roku - Rodzina Wojskowa". Przy każdym z grobów spędzono krótką chwilę na modlitwie"; za: "Kurier Poznański", 23.01.1938, nr 35, s. 8.
"Ilustracja Polska", 31.10.1937, nr 44, s. 1096 (4).
"Orędownik", 20.10.1937, nr 243, s. 5.
"Kurier Poznański", 20.10.1937, nr 481, s. 3.
"Orędownik", 20.10.1937, nr 243, s. 5.
"Orędownik", 21.10.1937, nr 244, s. 4.
"Kurier Poznański", 23.10.1937, nr 486A, s. 13.
Pogrzeb Aleksandra Cieleckiego, weterana powstania z 1863 roku; październik 1937 r. Wyniesienie trumny z kostnicy szpitala wojskowego. Widoczni uczestnicy pogrzebu i kompania honorowa 57. Pułku Piechoty Wielkopolskiej im. Karola II Króla Rumunii. Źródło: NAC, sygnatura: 1-P-1339.
"Orędownik", 23.10.1937, nr 246, s. 6.
Kartoteka ewidencji ludności miasta Poznania z lat 1870-1931: e-kartoteka.net.

Grób weterana powstania styczniowego 1863-1864: CG-V-265. MICHAŁ MICHALSKI (1847-1935) ⤵️

Michał Michalski, weteran powstania styczniowego; fragment zdjęcia z zasobu NAC.
Michalski Michał, podporucznik
– ur.* 7 września 1847 r.
– zm.** 17 listopada 1935 r. w Poznaniu.
* Za: Kartoteka ewidencji ludności miasta Poznania.
** USC Poznań: Michalski Michał zmarł 17 listopada 1935 r. w wieku lat 88; – por. kwerenda zlecona wiosną 2013 r. przez Wydział Kultury i Dziedzictwa UMP; nr sprawy SC-II.5364.1.43.2013.
Grób objęty opieką Państwa Polskiego; istnieje w Ewidencji IPN.
UWAGI: na nagrobku błędna data urodzenia: 19.07.1847 r.
PORÓWNAJ:
 • W. Olszewski, Cmentarze na stokach poznańskiej Cytadeli, Poznań 2008, tabela na s. 124.
"Dziennik Poznański", 20.11.1935, nr 268, s. 9.
"Dziennik Poznański", 19.11.1935, nr 267, s. 4.
"Kurier Poznański", 23.11.1935, nr 539, s. 7.
"Kurier Poznański", 19.11.1935, nr 531, s. 9.
Kartoteka ewidencji ludności miasta Poznania z lat 1870-1931: e-kartoteka.net.

Grób weterana powstania styczniowego 1863-1864: CG-V-266. IGNACY MAŃKOWSKI (1843-1924) ⤵️

Mańkowski Ignacy, podporucznik
– ur.* 2 sierpnia 1843 r.
– zm.** 26 sierpnia 1924 r. w Poznaniu.
* Za: Kartoteka ewidencji ludności miasta Poznania.
** USC Poznań: Ignacy Mańkowski zmarł 26 sierpnia 1924 r. w wieku lat 91; – por. kwerenda zlecona wiosną 2013 r. przez Wydział Kultury i Dziedzictwa UMP; nr sprawy SC-II.5364.1.43.2013.
Grób objęty opieką Państwa Polskiego; istnieje w Ewidencji IPN.
UWAGI: na nagrobku błędna data urodzenia: 03.08.1924 r.
PORÓWNAJ:
 • W. Olszewski, Cmentarze na stokach poznańskiej Cytadeli, Poznań 2008, tabela na s. 124.
"Kurier Poznański", 29.08.1934, nr 387, s. 11.
Ignacy Mańkowski, weteran powstania styczniowego; fragment zdjęcia z zasobu NAC.
"Kurier Poznański", 01.09.1934, nr 393, s. 7.
"Nowy Kurier", 01.09.1934, nr 199, s. 5.
Kartoteka ewidencji ludności miasta Poznania z lat 1870-1931: e-kartoteka.net.

Grób weterana powstania styczniowego 1863-1864: CG-V-267. WALENTY CZERKAWSKI (1846-1935) ⤵️

"Orędownik", 15.02.1934, nr 36, s. 7.
Czerkawski Walenty h. Jelita, podpułkownik wojsk carskich
– ur.* 14 lutego 1846 r.
– zm.** 20 lipca 1935 r. w Poznaniu.
* Za: Kartoteka ewidencji ludności miasta Poznania.
** USC Poznań: Walenty Czerkawski zmarł 20 lipca 1935 r. w wieku lat 89; – por. kwerenda zlecona wiosną 2013 r. przez Wydział Kultury i Dziedzictwa UMP; nr sprawy SC-II.5364.1.43.2013.
Grób objęty opieką Państwa Polskiego; istnieje w Ewidencji IPN.
UWAGI:
PORÓWNAJ:
 • W. Olszewski, Cmentarze na stokach poznańskiej Cytadeli, Poznań 2008, tabela na s. 124.
"Nowy Kurier", 24.07.1935, nr 168, s. 8.
"Orędownik na powiat nowotomyski", 25.07.1935, nr 85, s. 2-3.
"Dziennik Poznański", 23.07.1935, nr 167, s. 1.
"Dziennik Poznański", 23.07.1935, nr 167, s. 4.
"Ilustracja Polska", 03.05.1931, nr 31, s. 14.
"Kurier Poznański", 23.07.1935, nr 331, s. 6.
Kartoteka ewidencji ludności miasta Poznania z lat 1870-1931: e-kartoteka.net.

Grób weterana powstania styczniowego 1863-1864: CG-V-268. MELCHIOR KOPRUCKI (1835-1934) ⤵️

Koprucki Melchior, podporucznik
– ur.* 28 grudnia 1835 r.
– zm.** 12 lutego 1934 r. w Poznaniu.
* Za: Kartoteka ewidencji ludności miasta Poznania.
** USC Poznań: Melchior Koprucki zmarł 12 lutego 1934 r. w wieku lat 98; – por. kwerenda zlecona wiosną 2013 r. przez Wydział Kultury i Dziedzictwa UMP; nr sprawy SC-II.5364.1.43.2013.
Grób objęty opieką Państwa Polskiego; istnieje w Ewidencji IPN.
UWAGI: na nagrobku błędna data urodzenia: 26.12.1833!
PORÓWNAJ:
 • W. Olszewski, Cmentarze na stokach poznańskiej Cytadeli, Poznań 2008, tabela na s. 124.
"Orędownik", 15.02.1934, nr 36, s. 8.
"Kurier Poznański", 02.04.1931, nr 152, s. 9.
"Kurier Poznański", 18.02.1934, nr 77, s. 8.
Kartoteka ewidencji ludności miasta Poznania z lat 1870-1931: e-kartoteka.net.

Grób weterana powstania styczniowego 1863-1864: CG-V-269. JAN MASSALSKI (1844-1932) ⤵️

Jan Massalski, weteran powstania styczniowego; fragment zdjęcia z zasobu NAC.
Massalski Jan, porucznik
– ur.* 23 października 1844 r.
– zm.** 19 sierpnia 1932 r. w Poznaniu.
* Za: Kartoteka ewidencji ludności miasta Poznania.
** USC Poznań: Jan Massalski zmarł 19 sierpnia 1932 r. w wieku lat 87; – por. kwerenda zlecona wiosną 2013 r. przez Wydział Kultury i Dziedzictwa UMP; nr sprawy SC-II.5364.1.43.2013.
Według nekrologu oraz adnotacji w Kartotece ewidencji ludności…: zm. 18.08.1932.
Grób objęty opieką Państwa Polskiego; istnieje w Ewidencji IPN.
UWAGI: na nagrobku prawdopodobnie błędna data urodzenia: 24.10.1844 oraz śmierci: 18.08.1932!
PORÓWNAJ:
 • W. Olszewski, Cmentarze na stokach poznańskiej Cytadeli, Poznań 2008, tabela na s. 124.
 • J. Maliszewski, Sybiracy zesłani i internowani za udział w powstaniu styczniowem, b. m. w., 1930, s. 29. Dostęp: Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa.
 • biogram: hasło Jan Massalski na Wikipedii.
"Dziennik Poznański", 20.08.1932, nr 190, s. 9.
J. Maliszewski, "Sybiracy zesłani i internowani za udział w powstaniu styczniowym", wyd. 1930, s. 29. Dostęp: Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa.
Kartoteka ewidencji ludności miasta Poznania z lat 1870-1931: e-kartoteka.net.

Grób weterana powstania styczniowego 1863-1864: CG-V-271. MICHAŁ NOWICKI (1844-1932) ⤵️

Nowicki Michał, podporucznik
– ur.* 21 września 1844 r.
– zm.** 5 kwietnia 1932 r. w Poznaniu.
* Za: Kartoteka ewidencji ludności miasta Poznania.
** USC Poznań: Michał Nowicki zmarł 5 kwietnia 1932 r. w wieku lat 87; – por. kwerenda zlecona wiosną 2013 r. przez Wydział Kultury i Dziedzictwa UMP; nr sprawy SC-II.5364.1.43.2013.
Grób objęty opieką Państwa Polskiego; istnieje w Ewidencji IPN.
UWAGI: na nagrobku błędna data urodzenia: 02.09.1844!
PORÓWNAJ:
 • W. Olszewski, Cmentarze na stokach poznańskiej Cytadeli, Poznań 2008, tabela na s. 124.
"Kurier Poznański", 06.04.1932, nr 157, s. 6.
Kartoteka ewidencji ludności miasta Poznania z lat 1870-1931: e-kartoteka.net.

Grób weterana powstania styczniowego 1863-1864: CG-V-321. STEFAN LUTOSTAŃSKI (1846-1930) ⤵️

Lutostański Stefan, podporucznik
– ur.* 2 września 1846 r.
– zm.** 26 maja 1930 r. w Poznaniu.
* Nekrolog podaje datę urodzenia: 02.09.1846; Kartoteka ewidencji ludności miasta Poznania: 02.09.1839 (najpewniej błędnie!). W Rocznikach oficerskich Stefana Lutostańskiego brak.
** Archiwum Państwowe w Poznaniu: Stefan Lutostański zmarł 26 maja 1930 r. w wieku lat 83. USC Poznań – I obwód miejski, sygn. 1600, s. 342, akt nr 900; – por. kwerenda zlecona latem 2021 r. przez Wydział Kultury UMP; znak APP: CIII.6341.317.2021.
Grób objęty opieką Państwa Polskiego; istnieje w Ewidencji IPN.
UWAGI: na nagrobku błędna data śmierci: 26.05.1939! Data urodzenia do weryfikacji. 
PORÓWNAJ:
 • W. Olszewski, Cmentarze na stokach poznańskiej Cytadeli, Poznań 2008, tabela na s. 126.
 • J. Maliszewski, Sybiracy zesłani i internowani za udział w powstaniu styczniowem, b. m. w., 1930, s. 26. Dostęp: Mazowiecka Bibliotek Cyfrowa.
 
"Kurier Poznański", 28.05.1930, nr 245, s. 12.
J. Maliszewski, "Sybiracy zesłani i internowani za udział w powstaniu styczniowym", wyd. 1930, s. 26. Dostęp: Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa.
Kartoteka ewidencji ludności miasta Poznania z lat 1870-1931: e-kartoteka.net.

Grób weterana powstania styczniowego 1863-1864: CG-V-322. PIOTR SIKORSKI (1845-1929) ⤵️

Sikorski Piotr, podporucznik
– ur.* 23 maja 1845 r.
– zm.** 27 października 1929 r. w Poznaniu.
* Za: Kartoteka ewidencji ludności miasta Poznania.
** USC Poznań: Piotr Sikorski zmarł 27 października 1929 r. w wieku lat 84; – por. kwerenda zlecona wiosną 2013 r. przez Wydział Kultury i Dziedzictwa UMP; nr sprawy SC-II.5364.1.43.2013.
Grób pod opieką Państwa Polskiego; istnieje w Ewidencji IPN.
UWAGI:
PORÓWNAJ:
 • W. Olszewski, Cmentarze na stokach poznańskiej Cytadeli, Poznań 2008, tabela na s. 126.
"Kurier Poznański", 29.10.1929, nr 502, s. 10.
Kartoteka ewidencji ludności miasta Poznania z lat 1870-1931: e-kartoteka.net.

Grób weterana powstania styczniowego 1863-1864: CG-V-323. WOJCIECH JERZY NOWAKOWSKI (1845-1922) ⤵️

Nowakowski Wojciech Jerzy, podporucznik 
– ur.* 22 marca 1845 r.
– zm.** 21 maja 1922 r. w Poznaniu.
* Za: Kartoteka ewidencji ludności miasta Poznania. Według Rocznika oficerskiego z 1923 urodzony w roku 1845 (por. tamże, s. 55, nr 1166).
** USC Poznań: Wojciech Nowakowski zmarł 21 maja 1922 r. w wieku lat 77; – por. kwerenda zlecona wiosną 2013 r. przez Wydział Kultury i Dziedzictwa UMP; nr sprawy SC-II.5364.1.43.2013.
Grób objęty opieką Państwa Polskiego; istnieje w Ewidencji IPN.
UWAGI: na nagrobku brak daty urodzenia oraz błędna data śmierci: 20.05.1922!
PORÓWNAJ:
 • W. Olszewski, Cmentarze na stokach poznańskiej Cytadeli, Poznań 2008, tabela na s. 126.
"Kurier Poznański", 24.05.1922, nr 118, s. 10.
"Kurier Poznański", 24.05.1922, nr 118, s. 6.
"Praca", 26.01.1913, nr 8, s. 114.
Kartoteka ewidencji ludności miasta Poznania z lat 1870-1931: e-kartoteka.net.

Grób weterana powstania styczniowego 1863-1864: CG-V-324. IGNACY WIERZBOWSKI (1840-1928) ⤵️

Wierzbowski Ignacy, podporucznik 
– ur.* 6 lutego 1840 r.
– zm.** 25 stycznia 1928 r. w Poznaniu.
* Za: Kartoteka ewidencji ludności miasta Poznania.
** USC Poznań: Ignacy Wierzbowski zmarł 25 stycznia 1928 r. w wieku lat 87; – por. kwerenda zlecona wiosną 2013 r. przez Wydział Kultury i Dziedzictwa UMP; nr sprawy SC-II.5364.1.43.2013.
Grób objęty opieką Państwa Polskiego; istnieje w Ewidencji IPN.
UWAGI:
PORÓWNAJ:
 • W. Olszewski, Cmentarze na stokach poznańskiej Cytadeli, Poznań 2008, tabela na s. 126.
"Kurier Poznański", 03.02.1928, nr 54, s. 7.
"Dziennik Poznański", 27.01.1928, nr 22, s. 3.
Kartoteka ewidencji ludności miasta Poznania z lat 1870-1931: e-kartoteka.net.

Grób weterana powstania styczniowego 1863-1864: CG-V-325. PAWEŁ SZUKALSKI (1833-1927) ⤵️

Szukalski Paweł Felicjan, podporucznik 
– ur.* 9 czerwca 1833 r., Koronowo.
– zm.** 18 kwietnia 1927 r. w Poznaniu.
* Za: Kartoteka ewidencji ludności miasta Poznania.
** Archiwum Państwowe w Poznaniu: Paweł Szukalski zmarł 18 kwietnia 1927 r. w wieku lat 94. USC Poznań – I obwód miejski, sygn. 1568, s. 112, akt nr 646; – por. kwerenda zlecona latem 2021 r. przez Wydział Kultury UMP; znak APP: CIII.6341.317.2021.
Grób objęty opieką Państwa Polskiego; istnieje w Ewidencji IPN.
UWAGI: na nagrobku błędna daty: urodzenia – 08.06.1832 oraz śmierci: 18.04.1924!
PORÓWNAJ:
 • W. Olszewski, Cmentarze na stokach poznańskiej Cytadeli, Poznań 2008, tabela na s. 126.
"Kurier Poznański", 20.04.1927, nr 179, s. 6.
"Kurier Poznański", 19.04.1927, nr 177, s. 12.
Kartoteka ewidencji ludności miasta Poznania z lat 1870-1931: e-kartoteka.net.

Grób weterana powstania styczniowego 1863-1864: CG-V-326. MIKOŁAJ FRĄCKOWIAK (1843-1923) ⤵️

Frąckowiak Mikołaj, podporucznik 
– ur.* 19 lutego 1843 r.
– zm.** 2 października 1923 r. w Poznaniu.
* Za: Kartoteka ewidencji ludności miasta Poznania.
** USC Poznań: Mikołaj Frąckowiak zmarł 2 października 1923 r. w wieku lat 79; – por. kwerenda zlecona wiosną 2013 r. przez Wydział Kultury i Dziedzictwa UMP; nr sprawy SC-II.5364.1.43.2013.
Grób objęty opieką Państwa Polskiego; istnieje w Ewidencji IPN.
UWAGI: na nagrobku błędna data urodzenia: 06.12.1843!
PORÓWNAJ:
 • W. Olszewski, Cmentarze na stokach poznańskiej Cytadeli, Poznań 2008, tabela na s. 126.
"Kurier Poznański", 05.10.1923, nr 227, s. 5.
Kartoteka ewidencji ludności miasta Poznania z lat 1870-1931: e-kartoteka.net.

Grób weterana powstania styczniowego 1863-1864: CG-V-330. STANISŁAW DYKIERSKI (1846-1930) ⤵️

Dykierski Stanisław, porucznik 
– ur.* 27 marca 1846 r.
– zm.** 16 września 1930 r.
* Za: Kartoteka ewidencji ludności miasta Poznania. Jednak akt zgonu podaje, iż zmarł w wieku 92 lat (co daje rok urodzenia: 1838), a anons prasowy informuje o zgonie w wieku 87 lat (czyli rokiem urodzenia byłby 1843); do weryfikacji!
** USC Poznań: Stanisław Dykierski zmarł 16 września 1930 r. w wieku lat 92; – por. kwerenda zlecona wiosną 2013 r. przez Wydział Kultury i Dziedzictwa UMP; nr sprawy SC-II.5364.1.43.2013.
Grób objęty opieką Państwa Polskiego; istnieje w Ewidencji IPN.
UWAGI: na nagrobku błędna data urodzenia: 27.04.1832!
PORÓWNAJ:
 • W. Olszewski, Cmentarze na stokach poznańskiej Cytadeli, Poznań 2008, tabela na s. 126.
"Goniec Wielkopolski", 18.09.1930, nr 216, s. 3.
Kartoteka ewidencji ludności miasta Poznania z lat 1870-1931: e-kartoteka.net.

Grób weterana powstania styczniowego 1863-1864: CG-V-331. LEON ZADORSKI (1843-1929) ⤵️

Zadorski Leon, podporucznik
– ur.* 24 maja 1843 r.
– zm.** 4 lipca 1929 r. w Poznaniu.
* Za: Kartoteka ewidencji ludności miasta Poznania.
** USC Poznań: Leon Zadorski zmarł 4 lipca 1929 r. w wieku lat 87; – por. kwerenda zlecona wiosną 2013 r. przez Wydział Kultury i Dziedzictwa UMP; nr sprawy SC-II.5364.1.43.2013.
Grób objęty opieką Państwa Polskiego; istnieje w Ewidencji IPN.
UWAGI: na nagrobku błędne daty: urodzenia – 24.06.1842 oraz śmierci: 05.07.1929!
PORÓWNAJ:
 • W. Olszewski, Cmentarze na stokach poznańskiej Cytadeli, Poznań 2008, tabela na s. 126.
"Kurier Poznański", 06.07.1929, nr 308, s. 13.
"Kurier Poznański", 16.07.1929, nr 324, s. 8.
Kartoteka ewidencji ludności miasta Poznania z lat 1870-1931: e-kartoteka.net.

Grób weterana powstania styczniowego 1863-1864: CG-V-332. JÓZEF MIZGALSKI (1845-1927) ⤵️

Mizgalski Józef, podporucznik
– ur.* 5 kwietnia 1845 r.
– zm.** 15 lutego 1927 r. w Poznaniu.
* Za: Kartoteka ewidencji ludności miasta Poznania.
** USC Poznań: Józef Mizgalski zmarł 15 lutego 1927 r. w wieku lat 81; – por. kwerenda zlecona wiosną 2013 r. przez Wydział Kultury i Dziedzictwa UMP; nr sprawy SC-II.5364.1.43.2013.
Grób objęty opieką Państwa polskiego; istnieje w Ewidencji IPN.
UWAGI: na nagrobku błędna data urodzenia: 08.04.1845 r.
PORÓWNAJ:
 • W. Olszewski, Cmentarze na stokach poznańskiej Cytadeli, Poznań 2008, tabela na s. 126.
"Kurier Poznański", 16.02.1927, nr 74, s. 12.
"Kurier Poznański", 16.02.1927, nr 74, s. 6.
Kartoteka ewidencji ludności miasta Poznania z lat 1870-1931: e-kartoteka.net.

Grób weterana powstania styczniowego 1863-1864: CG-V-333. KAROL WĄSIKIEWICZ (1842-1931) ⤵️

Wąsikiewicz Karol, podporucznik
– ur.* 11 kwietnia 1842 r.
– zm.** 12 marca 1931 r. w Poznaniu
* Za: Kartoteka ewidencji ludności miasta Poznania.
** USC Poznań: Karol Wąsikiewicz zmarł 12 marca 1931 r. w wieku lat 88; – por. kwerenda zlecona wiosną 2013 r. przez Wydział Kultury i Dziedzictwa UMP; nr sprawy SC-II.5364.1.43.2013.
Grób objęty opieką Państwa Polskiego; istnieje w Ewidencji IPN.
UWAGI: prasa podawała różny wiek zmarłego (89 lat, 85 lat…). Urodzony w listopadzie 1842 r.?
PORÓWNAJ:
 • W. Olszewski, Cmentarze na stokach poznańskiej Cytadeli, Poznań 2008, tabela na s. 126.
"Dziennik Poznański", 15.03.1931, nr 61, s. 5.
"Kurier Poznański", 14.03.1931, nr 120, s. 8.
Kartoteka ewidencji ludności miasta Poznania z lat 1870-1931: e-kartoteka.net.

Grób weterana powstania styczniowego 1863-1864: CG-V-334. STANISŁAW MACIEJEWSKI (1844-1926) ⤵️

Maciejewski Stanisław, podporucznik
– ur.* 8 maja 1844 r.
– zm.** 28 lutego 1926 r. w Poznaniu.
* Za: Kartoteka ewidencji ludności miasta Poznania.
** USC Poznań: Stanisław Maciejewski zmarł 28 lutego 1926 r. w wieku lat 82; – por. kwerenda zlecona wiosną 2013 r. przez Wydział Kultury i Dziedzictwa UMP; nr sprawy SC-II.5364.1.43.2013.
Grób objęty opieką Państwa Polskiego; istnieje w Ewidencji IPN.
UWAGI: w nekrologach nazwisko: Maciejowski.
PORÓWNAJ:
 • W. Olszewski, Cmentarze na stokach poznańskiej Cytadeli, Poznań 2008, tabela na s. 126.
"Kurier Poznański", 01.03.1926, nr 96, s. 5.
"Goniec Wielkopolski", 03.03.1926, nr 50, s. 2.
"Kurier Poznański", 02.03.1926, nr 98, s. 12.
"Kurier Poznański", 09.03.1926, nr 110, s. 12.
Kartoteka ewidencji ludności miasta Poznania z lat 1870-1931: e-kartoteka.net.

Grób weterana powstania styczniowego 1863-1864: CG-V-335. LUDWIK DOBROWOLSKI (1843-1925) ⤵️

Dobrowolski Ludwik, podporucznik
– ur.* 24 sierpnia 1843 r.
– zm.** 15 marca 1925 r. w Poznaniu.
* Za: Kartoteka ewidencji ludności miasta Poznania.
** USC Poznań: Ludwik Dobrowolski zmarł 15 marca 1925 r. w wieku lat 81; – por. kwerenda zlecona wiosną 2013 r. przez Wydział Kultury i Dziedzictwa UMP; nr sprawy SC-II.5364.1.43.2013.
Grób objęty opieką Państwa Polskiego; istnieje w Ewidencji IPN.
UWAGI:
PORÓWNAJ:
 • W. Olszewski, Cmentarze na stokach poznańskiej Cytadeli, Poznań 2008, tabela na s. 126.
"Kurier Poznański", 18.03.1925, nr 64, s. 5.
"Kurier Poznański", 18.03.1925, nr 64, s. 9.
Kartoteka ewidencji ludności miasta Poznania z lat 1870-1931: e-kartoteka.net.

Grób weterana powstania styczniowego 1863-1864: CG-V-336. JAN BONAWENTURA SPLETTSTOESSER (1845-1924) ⤵️

Splettstoesser Jan Bonawentura, podporucznik
– ur. 22 października 1845 r.
– zm.* 16 sierpnia 1924 r. w Poznaniu.
* USC Poznań: Bonawentura Splettstesser zmarł 16 sierpnia 1924 r. w wieku lat 88; – por. kwerenda zlecona wiosną 2013 r. przez Wydział Kultury i Dziedzictwa UMP; nr sprawy SC-II.5364.1.43.2013.
Grób objęty opieką Państwa Polskiego; istnieje w Ewidencji IPN.
UWAGI: inna wersja zapisu nazwiska: Splettstesser, Splettsösser.
PORÓWNAJ:
 • W. Olszewski, Cmentarze na stokach poznańskiej Cytadeli, Poznań 2008, tabela na s. 126.
ks. A. Mańkowski, "Progimnazjum w Kurzętniku, jego nauczyciele i uczniowie 1858-68", Nowemiasto n. Drw. 1931, s. 80. Dostęp: Polona.
"Kurier Poznański", 19.08.1924, nr 190, s. 5.

Grób weterana powstania styczniowego 1863-1864: CG-V-337. TOMASZ OSIŃSKI (1835-1923) ⤵️

Osiński Tomasz, podporucznik
– ur.* 24 grudnia 1835 r.
– zm.** 24 października 1923 r. w Poznaniu.
* Za: Kartoteka ewidencji ludności miasta Poznania.
** USC Poznań: Tomasz Osiński zmarł 24 października 1923 r. w wieku lat 87; – por. kwerenda zlecona wiosną 2013 r. przez Wydział Kultury i Dziedzictwa UMP; nr sprawy SC-II.5364.1.43.2013.
Grób objęty opieką Państwa Polskiego; istnieje w Ewidencji IPN.
UWAGI: na nagrobku błędne daty: urodzenia – 04.12.1835 oraz śmierci – 23.10.1923!
PORÓWNAJ:
 • W. Olszewski, Cmentarze na stokach poznańskiej Cytadeli, Poznań 2008, tabela na s. 126.
"Kurier Poznański", 27.10.1923, nr 246, s. 7.
Kartoteka ewidencji ludności miasta Poznania z lat 1870-1931: e-kartoteka.net.

Grób weterana powstania styczniowego 1863-1864: CG-V-338. KONSTANTY DĘBNY (1845-1924) ⤵️

Dębny Konstanty, podporucznik
– ur.* 9 maja 1845 r.
– zm.** 18 marca 1924 r. w Poznaniu.
* Za: Kartoteka ewidencji ludności miasta Poznania.
** USC Poznań: Konstanty Dębny zmarł 18 marca 1924 r. w wieku lat 77; – por. kwerenda zlecona wiosną 2013 r. przez Wydział Kultury i Dziedzictwa UMP; nr sprawy SC-II.5364.1.43.2013.
Grób objęty opieką Państwa Polskiego; istnieje w Ewidencji IPN.
UWAGI:
PORÓWNAJ:
 • W. Olszewski, Cmentarze na stokach poznańskiej Cytadeli, Poznań 2008, tabela na s. 126.
"Kurier Poznański", 21.03.1924, nr 68, s. 5.
Kartoteka ewidencji ludności miasta Poznania z lat 1870-1931: e-kartoteka.net.

Grób weterana powstania styczniowego 1863-1864: CG-V-339. STANISŁAW JELENIEWICZ (1844-1924) ⤵️

Jeleniewicz Stanisław, podporucznik
– ur.* 8 maja 1844 r.
– zm.** 28 marca 1924 r. w Poznaniu.
* Za: Kartoteka ewidencji ludności miasta Poznania.
** USC Poznań: Stanisław Jeleniewicz zmarł 28 marca 1924 r. w wieku lat 79; – por. kwerenda zlecona wiosną 2013 r. przez Wydział Kultury i Dziedzictwa UMP; nr sprawy SC-II.5364.1.43.2013.
Grób objęty opieką Państwa Polskiego; istnieje w Ewidencji IPN.
UWAGI: na nagrobku data urodzenia zgodna z poprawionym zapisem w Kartotece ewidencji ludności…
PORÓWNAJ:
 • W. Olszewski, Cmentarze na stokach poznańskiej Cytadeli, Poznań 2008, tabela na s. 126.
"Kurier Poznański", 01.04.1924, nr 77, s. 10.
Kartoteka ewidencji ludności miasta Poznania z lat 1870-1931: e-kartoteka.net.

Grób weterana powstania styczniowego 1863-1864: CG-V-340. JAN WOJCIECHOWSKI (1836-1923) ⤵️

Wojciechowski Jan, podporucznik
– ur. 15 czerwca 1836 r.
– zm.* 2 kwietnia 1923 r. w Poznaniu.
* USC Poznań: Jan Wojciechowski zmarł 2 kwietnia 1923 r. w wieku lat 86; – por. kwerenda zlecona wiosną 2013 r. przez Wydział Kultury i Dziedzictwa UMP; nr sprawy SC-II.5364.1.43.2013.
Grób objęty opieką Państwa Polskiego; istnieje w Ewidencji IPN.
UWAGI:
PORÓWNAJ:
 • W. Olszewski, Cmentarze na stokach poznańskiej Cytadeli, Poznań 2008, tabela na s. 126.
"Kurier Poznański", 06.04.1923, nr 78, s. 5.

Grób weterana powstania 1848 r. oraz powstania styczniowego 1863-1864: CG-V-341. IGNACY TARNAWA RADKIEWICZ (1834-1924) ⤵️

Tarnawa-Radkiewicz Ignacy, porucznik
– ur.* 3 czerwca 1834 r., Brzeźno.
– zm.** 22 marca 1924 r. w Poznaniu.
* Za: Kartoteka ewidencji ludności miasta Poznania.
** Archiwum Państwowe w Poznaniu: Ignacy Tarnawa-Radkiewicz zmarł 22 marca 1924 r. w wieku lat 89. USC Poznań – I obwód miejski, sygn. 1537, s. 541, akt nr 539; – por. kwerenda zlecona latem 2021 r. przez Wydział Kultury UMP; znak APP: CIII.6341.317.2021.
Grób objęty opieką Państwa Polskiego; istnieje w Ewidencji IPN.
Uczestnik Wiosny Ludów (weteran powstania 1848 r.)!
UWAGI: na nagrobku błędne daty – urodzenia: 02.06.1834 oraz śmierci: 22.04.1929! Nazwisko niekiedy w archiwaliach zapisywane „Ratkiewicz-Tarnawa”.
PORÓWNAJ:
 • W. Olszewski, Cmentarze na stokach poznańskiej Cytadeli, Poznań 2008, tabela na s. 126.
"Kurier Poznański", 26.03.1924, nr 72, s. 9. Dostęp: Polona.
"Kurier Poznański", 26.03.1924, nr 72, s. 5.
"Kurier Poznański", 25.03.1924, nr 71, s. 9.
Kartoteka ewidencji ludności miasta Poznania z lat 1870-1931: e-kartoteka.net.

Grób weterana powstania styczniowego 1863-1864: CG-V-342. FRANCISZEK ŁUCZYŃSKI (1844-1929) ⤵️

Łuczyński Franciszek, porucznik
– ur.* 10 października 1844 r.
– zm.** 8 lutego 1929 r. w Poznaniu.
* Za: Kartoteka ewidencji ludności miasta Poznania.
** USC Poznań: Franciszek Łuczyński zmarł 8 lutego 1929 r. w wieku lat 84; – por. kwerenda zlecona wiosną 2013 r. przez Wydział Kultury i Dziedzictwa UMP; nr sprawy SC-II.5364.1.43.2013.
Grób objęty opieką Państwa Polskiego; istnieje w Ewidencji IPN.
UWAGI: na nagrobku błędna data urodzenia: 04.10.1844 r.
PORÓWNAJ:
 • W. Olszewski, Cmentarze na stokach poznańskiej Cytadeli, Poznań 2008, tabela na s. 126.
"Kurier Poznański", 09.02.1929, nr 67, s. 13.
"Kurier Poznański", 11.02.1929, nr 69, s. 6.
Kartoteka ewidencji ludności miasta Poznania z lat 1870-1931: e-kartoteka.net.

Grób weterana powstania styczniowego 1863-1864: CG-V-343. WŁADYSŁAW CZERWIŃSKI (1844-1922) ⤵️

Czerwiński Władysław, podporucznik
– ur.* 26 lutego 1844 r., Lwów.
– zm.** 11 listopada 1922 r. w Poznaniu.
* Za: Kartoteka ewidencji ludności miasta Poznania.
** Archiwum Państwowe w Poznaniu: Władysław Czerwiński zmarł 11 listopada 1922 r. w wieku lat 78. USC Poznań – II obwód miejski, sygn. 368, s. 38, akt nr 1049; – por. kwerenda zlecona latem 2021 r. przez Wydział Kultury UMP; znak APP: CIII.6341.317.2021.
Grób objęty opieką Państwa Polskiego; istnieje w Ewidencji IPN.
UWAGI: na nagrobku błędna daty: urodzenia – 22.02.1844 oraz śmierci: 11.02.1935!
PORÓWNAJ:
 • W. Olszewski, Cmentarze na stokach poznańskiej Cytadeli, Poznań 2008, tabela na s. 126.
"Kurier Poznański", 15.11.1922, nr 262, s. 9.
"Dziennik Poznański", 15.11.1922, nr 261, s. 7.
Kartoteka ewidencji ludności miasta Poznania z lat 1870-1931: e-kartoteka.net.

Grób weterana powstania styczniowego 1863-1864: CG-V-344. PAWEŁ HEYNAT (1844-1921) ⤵️

Heynat Paweł, podporucznik
– ur.* 25 stycznia 1844 r.
– zm.** 14 grudnia 1921 r. w Poznaniu.
* Za: Kartoteka ewidencji ludności miasta Poznania.
** USC Poznań: Paweł Heynat zmarł 14 grudnia 1921 r. w wieku lat 77; – por. kwerenda zlecona wiosną 2013 r. przez Wydział Kultury i Dziedzictwa UMP; nr sprawy SC-II.5364.1.43.2013.
Grób objęty opieką Państwa Polskiego; istnieje w Ewidencji IPN.
UWAGI: różne wersje pisowni nazwiska: Hejnat, Heynat, Heÿnath. Na nagrobku błędne daty: urodzenia – 25.11.1844 oraz śmierci – 15.12.1921!
PORÓWNAJ:
 • W. Olszewski, Cmentarze na stokach poznańskiej Cytadeli, Poznań 2008, tabela na s. 126.
Kartoteka ewidencji ludności miasta Poznania z lat 1870-1931: e-kartoteka.net.

Grób weterana powstania styczniowego 1863-1864: CG-V-345. STANISŁAW ŁUKOMSKI (1837-1926) ⤵️

Łukomski Stanisław, podporucznik
– ur.* 13 listopada 1837 r.
– zm.** 16 lipca 1926 r. w Poznaniu.
* Za: Kartoteka ewidencji ludności miasta Poznania.
** USC Poznań: Stanisław Łukomski zmarł 16 lipca 1926 r. w wieku lat 88; – por. kwerenda zlecona wiosną 2013 r. przez Wydział Kultury i Dziedzictwa UMP; nr sprawy SC-II.5364.1.43.2013.
Grób objęty opieką Państwa Polskiego; istnieje w Ewidencji IPN.
UWAGI: na nagrobku błędna data śmierci: 20.07.1926! Inna również w nekrologu: 17.07.1926.
PORÓWNAJ:
 • W. Olszewski, Cmentarze na stokach poznańskiej Cytadeli, Poznań 2008, tabela na s. 126.
"Kurier Poznański", 19.07.1926, nr 326, s. 9.
Kartoteka ewidencji ludności miasta Poznania z lat 1870-1931: e-kartoteka.net.

Grób weterana powstania styczniowego 1863-1864: CG-V-346. LEON CAŁKA (1844-1921) ⤵️

Całka Leon, podporucznik
– ur.* 6 kwietnia 1844 r.
– zm.** 31 grudnia 1921 r. w Poznaniu.
* Za: Kartoteka ewidencji ludności miasta Poznania. Według Rocznika oficerskiego z 1923 urodzony w Poznaniu, w roku 1844 (por. tamże, s. 39, nr 158).
** USC Poznań: Leon Całka zmarł 31 grudnia 1921 r. w wieku lat 77 – por. kwerenda zlecona wiosną 2013 r. przez Wydział Kultury i Dziedzictwa UMP; nr sprawy SC-II.5364.1.43.2013.
Grób objęty opieką Państwa Polskiego; istnieje w Ewidencji IPN.
UWAGI: na nagrobku brak daty urodzenia; błąd w dacie śmierci: 01.01.1922!
PORÓWNAJ:
 • W. Olszewski, Cmentarze na stokach poznańskiej Cytadeli, Poznań 2008, tabela na s. 126.
"Kurier Poznański", 04.01.1922, nr 3, s. 5.
Kartoteka ewidencji ludności miasta Poznania z lat 1870-1931: e-kartoteka.net.

Grób weterana powstania styczniowego 1863-1864: CG-V-347. JÓZEF JASTRZĘBSKI (1844-1922) ⤵️

Jastrzębski Józef, podporucznik
– ur.* 19 marca 1844 r.
– zm.** 2 lutego 1922 r. w Poznaniu.
* Za: Kartoteka ewidencji ludności miasta Poznania.
** USC Poznań: Józef Jastrzębski zmarł 2 lutego 1922 r. w wieku lat 77 – por. kwerenda zlecona wiosną 2013 r. przez Wydział Kultury i Dziedzictwa UMP; nr sprawy SC-II.5364.1.43.2013.
Grób objęty opieką Państwa Polskiego; istnieje w Ewidencji IPN.
UWAGI: na nagrobku błędna data urodzenia: 24.11.1844 r.!
PORÓWNAJ:
 • W. Olszewski, Cmentarze na stokach poznańskiej Cytadeli, Poznań 2008, tabela na s. 126.
"Kurier Poznański", 05.02.1922, nr 29, s. 5.
Kartoteka ewidencji ludności miasta Poznania z lat 1870-1931: e-kartoteka.net.

Weterani powstania styczniowego 1863-1864, zmarli w Poznaniu i pochowani na Cmentarzu Garnizonowym na stoku Cytadeli, których grobów nie odnaleziono:

Nieistniejący grób weterana powstania styczniowego 1863-1864; Cmentarz Garnizonowy. ZYGMUNT DZIERŻANOWSKI (zm. 1931) ⤵️

"Kurier Poznański", 28.03.1931, nr 144, s. 18.
"Dziennik Poznański", 31.03.1931, nr 74, s. 4.
Zygmunt Ludwik Antoni Dzierżanowski z Dzierżanowa h. Grzymała; za: www.geni.com.
Dzierżanowski z Dzierżanowa Zygmunt Ludwik Antoni, h. Grzymała
– ur.* 31 stycznia 1845 r.
– zm. 27 marca 1931 r. w Poznaniu.
* Za: Kartoteka ewidencji ludności miasta Poznania.
UWAGI: Według ustaleń Kaspra Bednarka (por. Renowacja Cmentarza Łyczakowskiego) grób gen. Z. Dzierżanowskiego pod koniec lat 30. XX w. został przeniesiony na Cmentarz Łyczakowski we Lwowie. Staraniem Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Krakowie nagrobek został poddany konserwacji i częściowej rekonstrukcji w 2018 r.
PORÓWNAJ: 
 • Fundacja Dziedzictwa Kulturowego: Cmentarz Łyczakowski (karta nagrobka).
"Kurier Poznański", 31.03.1931, nr 147, s. 10.
Zygmunt Dzierżanowski, weteran powstania z 1863 r., w towarzystwie syna, gen. Kazimierza Dierżanowskiego i wnuka, podchorążego R. Dzierżanowskiego; przed 1931 r. Źródło: NAC, sygnatura: 1-P-1352.
Pogrzeb Zygmunta Dzierżanowskiego, weterana powstania z 1863 roku. Kondukt pogrzebowy w drodze na cmentarz; Poznań, 31.03.1931 r. Źródło: NAC, sygnatura: 1-P-1353.
Kartoteka ewidencji ludności miasta Poznania z lat 1870-1931: e-kartoteka.net.

Grób weterana powstania styczniowego 1863-1864: nie istnieje. IGNACY PRZYBYSZEWSKI ⤵️

"Kurier Poznański", 26.02.1938, nr 91, s. 6.
"Kurier Poznański", 27.02.1928, nr 94, s. 6.
Przybyszewski Ignacy, porucznik
– ur.* 27 lutego 1838 r.
– zm. 24 lutego 1928 r. w Poznaniu.
* Za: Kartoteka ewidencji ludności miasta Poznania.
Stryj poety Stanisława Przybyszewskiego (1868-1927). W opracowaniach wymieniany jako jeden z siedmiu weteranów 1863 r., pochowanych na zabytkowym cmentarzu górczyńskim.
UWAGI: brak wskazania w miejskiej wyszukiwarce cmentarnej. Grób prawdopodobnie nie istnieje; być może został zniszczony podczas walk o Cytadelę w 1945 r.?
PORÓWNAJ:
"Goniec Wielkopolski", 29.02.1928, nr 49, s. 3.
"Kurier Poznański", 27.02.1928, nr 94, s. 11.
Kartoteka ewidencji ludności miasta Poznania z lat 1870-1931: e-kartoteka.net.
error: Nie kopiuj, udostępnij! Dzięki!
Skip to content